ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 12:01
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)
ބީއެމްއެލް
ބޭންކިން ޚިދުމަތް
މުހިންމު ބޭންކިން ޚިދުމަތްތައް މި ހަފްތާތެރޭގައި ނިންމުމަށް ބީއެމްއެލްއިން އެދިއްޖެ
މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭންކުން ވަނީ ސުންގަނޑި ކަނޑައަޅާފައި
ޢީދު ބަންދަށް ފަހު ދެން ބޭންކު ހުޅުވޭނީ 17 ޖުލައިގައި
10 ޖުލައި އިން 14 ޖުލައި އަށް ބޭންކު ބަންދުވާނެ

އެމްއެމްއޭ އިން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް އަޟްޙާ ޢީދު ބަންދާ ގުޅިގެން 10 ޖުލައި އިން 14 ޖުލައި ގެ ނިޔަލަށް ބޭންކު ބަންދުވާނެތީވެ، މި ހަފްތާގައި މުހިންމު ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އެދިއްޖެއެވެ.

އީދު ބަންދާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގައި ބޭންކު ބަންދުވާނެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ބީއެމްއެލްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ބަންދުވާ ދުވަސްތަކެއް އަންނާތީ ކަސްޓަމަރުން ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާނުވާނެހެން ކުރިން ޕްލޭންކޮށް ޚިދުމަތްތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމަކީ ބޭންކުގެ އެދުމެއް ކަމަށެވެ.

ޓީޓީ، ޗެކް ޕޮރެސެސްކުރުމާއި ލޯކަލް ޓްރާންސްފަރ ފަދަ މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭންކުން ވަނީ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެހެންކަމުން ސުންގަޑީގެ ކުރިން ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހެޅުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސުންގަޑިއަށް ފަހުން ލިބޭ ރިކުއެސްޓް އަދި ޗެކްތައް ޕްރޮސެސްކުރެވޭނީ ދެން ބޭންކު ހުޅުވޭ ދުވަހުކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޢީދު ބަންދަށް ފަހު ދެން ބޭންކު ހުޅުވޭނީ 17 ޖުލައި 2022 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

ބޭންކިންގެ މުއާމަލާތްތަކަށް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އަދި މޮބައިލް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރުމަށް ބޭންކުން އެދެއެވެ. ނަގުދު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި، ފައިސާ ނެގުމާއި ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ހިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު ލިބޭނެއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކޭޝް އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް އަސާސީ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައްވެސް އީދު ބަންދުގެ ދުވަސްތަކުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެކަމަށް ބެންކުން ބުނެއެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ޗެކް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް ވެސް ބޭންކުން ވަނީ ސުންގަޑިތަކެއް ހަމަޖައްސާފައެވެ. މިގޮތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރާންސްފަރގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މެންދުރުފަހު 1:30 އާ ހަމަޔަށް ލިބޭ ރިކުއެސްޓްތައް ހަމަ އެދުވަހު ޕްރޮސެސްކުރެވޭނެ ކަމަށް ބޭންކުން ބުނެއެވެ. ލޯކަލް ޕޭމަންޓް އަދި ޓްރާންސްފައާއި، ޕޭރޯލްގެ ޚިދުމަތަށް މެންދުރު 12:00 އާ ހަމަޔަށް ލިބޭ ރިކުއެސްޓްތައް ހަމަ އެދުވަހު ޕްރޮސެސްކުރެވޭނެއެވެ. ޗެކް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް މެންދުރުފަހު 2:00 އާ ހަމަޔަށް ލިބޭ ބީއެމްއެލް ޗެކްތައް ހަމަ އެދުވަހު ޕްރޮސެސްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި 11:00 އާ ހަމަޔަށް ލިބޭ އެހެން ބޭންކުތަކުގެ ޗެކްތައް ހަމަ އެދުވަހު ޕްރޮސެސްކުރެވޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް