ކ. މާލެ
|
1 ޖުލައި 2022 | ހުކުރު 20:24
ފިޔޯރީއަށް އުދަ އަރައިފައި
ފިޔޯރީއަށް އުދަ އަރައިފައި
ފޭސްބުކް
ރާއްޖޭގެ މޫސުން
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން 7 އަތޮޅަކަށް އުދައެރި: އެންޑީއެމްއޭ
 
7 އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އުދަ އެރި
 
މަޑަވެލީގެ 98 އިންސައްތަ ގެއަށް އުދައިގެ އަސަރު ކުރި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މެދުރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނުގެ 7 އަތޮޅަކަށް އުދަ އަރާފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 6:30 އާ ހަމައަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު 7 އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްތަކަށް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އދ.، ތ.، ލ.، ގއ.، ގދ.، އައްޑޫ ސިޓީ އަދިި ޅ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ވެސް އުދަ އަރައިފައިވާ ކަމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުންޏެވެ.

އދ. އަތޮޅުން އުދަ އަރައިފައިވަނީ ފެންފުއްޓަށް އެކަންޏެވެ. އަދި ޅ. އަތޮޅުން ކުރެންދޫއަށް އުދައިގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާއިރު ގއ. އަތޮޅުން ކޮލަމާފުއްޓާއި މާމެންދުއަށް ވެސް އުދައިގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް މި ރަށްތަކަށް އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ވެފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement

އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ވެފައިވަނީ ތ. އަތޮޅާއި އައްޑު ސިޓީއަށެވެ. އެގޮތުން، ތ. އަތޮޅުގެ ކިނބިދޫ އާއި ގުރައިދޫ އާއި ގާދިއްފުއްޓާއި މަޑިފުއްޓާއި ދިޔަމިގިއްޔާއި ވޭމްނަޑޫ އާއި ތިމަރަފުއްޓާއި އޮމަދޫއަށް އުދަ އަރައި 133 ގެއަކަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައެވެ. އަދި އައްޑު ސިޓީގެ މަރަދޫގެ 50 ގެއަކަށް ލޮނުވަދެ އޭގެ ތެރެއިން 2 ގެއަކުން މީހުން އެހެން ގެއަކަށް ބަދަލު ކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު މަރަދޫ ފޭދޫގެ 30 ގެއަކަށް ވަނީ އުދައިގެ ސަބަބުން އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައެވެ.

ލ. އަތޮޅުގެ މާވަށަށް އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން 4 ގެއަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާއިރު ގދ. ގެ މަޑަވެލީގެ 98 އިންސައްތަ ގެއަަށް ވަނީ އުދައިގެ އަސަރު ކޮށްފައެވެ. އަދި އެ އަތޮޅުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ އާއި ހޯނޑެއްދުއާއި ފިޔޯރީ އާއި ރަތަފަންދުއަށް ވެސް އުދަ އަރާފައިވާ ކަމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ.

މި ރަށްތަކުގެ އިތުރުން ޅ. ނައިފަރަށް ހުކުރު ދުވަހު ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވެ، ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އެންޑީއެމްއޭއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް