ކ. މާލެ
|
1 ޖުލައި 2022 | ހުކުރު 13:12
ހުކުރު ނަމާދަށް އާންމުން ގޮސް ތިބި މަންޒަރު
ހުކުރު ނަމާދަށް އާންމުން ގޮސް ތިބި މަންޒަރު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ފާހިޝް އަމަލުތައް
ފާހިޝް އަމަލުތައް ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދީ އެކަން މަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ މީހުންނަށް ﷲ ގެ ކޯފާއެއް އައުމަކީ ދުރުގައިވާކަމެއް ނޫން: ޚުތުބާ
 
އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ނުބައި އަމަލުކޮށް އުޅުނު މީހުންގެ މައްޗަށް މާތްﷲ ގެ ކޯފާ އާޛާބު ފޮނުއްވައި، އެބައިމީހުން ހަލާކު ކުރި ގޮތާމެދު ވިސްނާ

ފާހިޝް އަމަލުތައް ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދީ އެކަން މަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ މީހުންނަށް މާތް ﷲ ގެ ކޯފާއެއް އައުމަކީ ދުރުގައިވާކަމެއް ނޫން ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

"ފާހިޝް އަމަލުތަކާއި ދުރުވާށެވެ." މި މައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިއްވި ޚުތުބާގައި ބުނީ މާތް ﷲ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އަރައިގަންނަނަމަ މުޖުތަމައުގައި ބަލިމަޑުކަމާއި ނާމާންކަން ފެތުރޭނެ ކަމަށެވެ. އިންސާނަކަށްވީތީ އޭނާގެ ކިބައިގައި ލައްވާފައި ޖިންސީ އެދުންތައް ހިމެނޭ ކަމަށާއި އެކަމަށް އިޖާބަދޭނެ ޝަރުއީ މިންގަނޑުތައް މާތް ﷲ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން އެއީ ޝަރުއީ ކައިވެނި ކަމަށާއި އެއީ ސައްހަ އަދި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ޖިންސީ އެދުންތައް ހާސިލް ކުރުމަށް ލައްވާފައިވާ މަގު ކަމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޒިނޭ ކުރުމާއި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން ފަދަ ފާހިޝް އަމަލުތަކާއި ގާތްނުވުމަށް މާތްﷲ އަންގަވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޚުތުބާގައި ބުނީ އެގޮތަށް އަންގަވާފައިވަނީ އެކަންކަމުގެ ނުބައިކަމުންނާއި އޭގެ ސަބަބުން ދެ ދުނިޔޭގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ގެއްލުންތަކާއި ފާފައިގެ ބޮޑުކަމުން ކަމަށެވެ. އިންސާނާގެ ފިތުރަތާއި ޚިލާފު ފާހިޝް އަމަލުތައް ކަމުގައިވާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ނުބައި އަމަލުކޮށް އުޅުނު މީހުންގެ މައްޗަށް މާތްﷲ ގެ ކޯފާ އާޛާބު ފޮނުއްވައި، އެބައިމީހުން ހަލާކު ކުރި ގޮތާމެދު ވިސްނުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ހިނދުކޮޅެއްގެ އުފަލާއި އަރާމަށްޓަކައި މައުސޫމު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ދުނިޔޭގެ ދަހިވެތިކަމާއި ތިމާގެ ކެހިވެރިކަމުގެ ދަލުގައި ޖައްސާ، މަކަރާއި ހީލަތުން ފާހިޝް އަމަލުތަކަށް އަރައިގަތުމަށް އެމީހުންނަށް އަރައިގަތުމަށް މަޖުބޫރުކޮށް ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަމުން މަހްރޫމް ނުކުރުމަށް ވެސް ޚުތުބާގައި ބުންޏެވެ. ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކާއި ވަބާތަކާމެދު ވިސްނާއިރު އެންމެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑީ ހަރާމް ގޮތުގައި ހިންގާ ޖިންސީ ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ފެތުރޭ ބަލިތަކެވެ. މިފަދަ ބަލިތައް އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ފެތުރެނީ އެމީހުން އަމިއްލައަށް ކުރާ ފާހިޝް އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުންޏެވެ.

މިއަދު ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ނުބައި އާދަ ފެތުރެމުންދާ ވާހަކައަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެވޭ ވާހަކައެއް ކަމަށާއި ފިތުރަތާ ޚިލާފު ހުތުރުކަން ބޮޑު، މި ހަޑިމުޑުދާރު އަމަލުތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ ނުބައި ސުންޕާ ބަލި މުޖުތަމައުގައި ވަކި ހިއްޕަމުންދާ ވާހަކައަކީ ވަރަށް ހިތާމަވެރޮ ވާހަކައެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުންޏެވެ. މު ނުރައްކާތެރި ވަބާ އިން ޒުވާނުންނާއި މުޖުތަމައު ސަލާމަތް ކުރުމަށް ހުރިހާ އެންމެނާއި ކަމާއި ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ތައުހީދުން އަމަން އަމާންކަމާއި ހިދާޔަތު ލިބި ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދޭ: ޚުތުބާ
ޝައުބާން މަސް ވަރަށް ޚާއްސަ، ނޭނގެއޭ ބުނެ ބަރަކާތާއި ރަޙްމަތުގެ ދުވަސްތައް ނަގާނުލާ: ޚުތުބާ
ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވެ، ނެތިމޮށުމާއި މީހުންގެ އަބުރާ ބެހުމުގެ އަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ޙަދީޘްތައް ކިޔުން އާދައަކަށް ހެދުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 21 ދުވަސް އެގޮތުގައި ހޭދަކުރޭ، އާދައަކަށްވުން ވަރަށް ގާތް: ޚުތުބާ
ރުޅިމަޑުކުރަން ޖެހޭ، "ރުޅިމަޑުކުރުމުގެ ޖަޒާއަކީ ސުވަރުގެ"
މުދައްރިސުންނާއި އުނގަންނައިދޭ މީހުންނަކީ އީމާންކަމުގެ ފޭރާމުން ޒީނަތްތެރިވާންޖެހޭ ބައެއް - ހުތުބާ
މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުކަށި އުގޫބާތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: ޚުތުބާ
ގިޔާމަތް ދުވަހުން ހިޔާވަހިކަން ލިބޭ އެއްބަޔަކީ އަދުލުވެރި ވެރިން، ވެރިމީހާ ހިންގުންތެރިވެއްޖެނަމަ ގައުމު ތަރައްގީވާނެ: ޚުތުބާ