ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 22:04
ހޮންގ ކޮންގގެ ފްލޯޓިންގ ރެސްޓޯރަންޓް "ޖަމްބޯ"
ހޮންގ ކޮންގގެ ފްލޯޓިންގ ރެސްޓޯރަންޓް "ޖަމްބޯ"
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ހޮންގ ކޮންގގެ ފްލޯޓިންގ ރެސްޓޯރަންޓް
ހޮންގކޮންގގެ މަޝްހޫރު ބިނާއެއްކަމަށްވާ ޖަމްބޯ ރެސްޓޯރަންޓް ކަނޑުއަޑިއަށް ފެތިއްޖެ
 
މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 3 މިލިއަނެއްހާ މީހުން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވޭ

ފެންމަތީގައި ހުންނަ ގޮތަށް ބިނާކޮށްފަހުރި، ހޮންގކޮންގގެ މަޝްހޫރު ފްލޯޓިންގ ރެސްޓޯރަންޓް "ޖަމްބޯ"، ހުރިތަނުން ނަގައިގެން ގެންދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަނޑު އަޑިއަށް ފެތިއްޖެއެވެ. ފަންސާހަކަށް އަހަރުވެފައިވާ މި ޚާއްސަ ރެސްޓޯރަންޓަކީ ހޮންގކޮންގގެ މުހިންމު ލޭންޑްމާކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުން އައި ތަނެކެވެ. ކަފުޖަހައިގެން ގެންދިއުމުގެ ތެރޭގައި ޖަމްބޯ ރެސްޓޯރަންޓް ބަންޑުންޖަހާލައި އަޑިޔަށް ގޮސްފައިވަނީ ސައުތު ޗައިނާ ކަޑުގެ ތެރެޔަށް ކަމަށް ވެއެވެ.

ޖަމްބޯ ރެސްޓޯރަންޓް ހުރީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބަންދުކޮށްފައެވެ. މި ރެސްޓޯރަންޓަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މަޝްހޫރު ތަނަކަށްވާއިރު، އެކި ގައުމުތަކުގެ 3 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މެހެމާނުން އެތަނުގެ ކެއުންތަކަށް އިންސާފުކޮށްފައިވާކަމަށްވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިގިރޭސި ރާނީގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިންވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިތަނުގައިވަނީ ބައެއް ފިލްމްތަކުގެ މަންޒަރުތައްވެސް ނަގާފައެވެ. މިގޮތުން ޖޭމްސް ބޮންޑް ފިލްމެއްވެސް އެތަނުގައި ކުޅެފައިވާކަމަށްވެއެވެ.

ޖަމްބޯ ރެސްޓޯރަންޓް ހުރިތަނުން ގެންދެވުނީ މެރީން އެންޖިނިއަރުންގެ ލަފަޔާއެކު އެމީހުން ބުނިގޮތަށް ނަމަވެސް، ދިމާވި ގޮތަކުން އަޑިޔަށް ދިޔައީ ކަމަށް އެތަނުގެ ވެރިން ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ރެސްޓޯރަންޓް އަޑިޔަށް ދިޔަ ތަނުގެ ފުންމިން އެއްހާސް މީޓަރަށްވުރެ ފުންކަމަށްވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ބިނާ ކަނޑުގެ އަޑިން ނެގުން ވާނީ ވަރަށްވެސް ދަތި އުނދަގޫކަމަކަށެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
47%
7%
13%
7%
0%
27%
ކޮމެންޓް