ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2022 | ހޯމަ 16:15
ފަސްވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ފަސްވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް
ހަވަނަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް އޮކްޓޯބަރުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ބާއްވަނީ
 
6 ވަނަ ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ބާއްވަނީ މިހާރުގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އޮތްގޮތާއި ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން

ހަވަނަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓީޗަރުންގެ ކޮންފަރެންސް އޮކްޓޯބަރު މަހު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބާއްވާގޮތަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެންއައިއީ ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝަކީބް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ 2 އަހަރުން އެއް އަހަރު ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ބާއްވަމުން އަންނައިރު މިދިޔަ އަހަރު މި ކޮންފަރެންސް ނުބޭއްވުނީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކޮންމެ 2 އަހަރަކުން އެއްހަރަކު ބާއްވާ މި ކޮންފަރެންސަކީ ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާއްޖެގައި މި ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ހަމައެކަނި ކޮންފަރެންސެވެ. މީގެ ކުރިން 5 ފަހަރު މި ކޮންފަރެންސް ބާއްވާފައިވާއިރު، މި ފަހަރު ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 9ން 10ށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގެ ފުރަތަމަ 4 ކޮންފަރެންސް ބޭއްވީ މާލޭގައެވެ. އަދި ފަސްވަނަ ކޮންފަރެންސް ބާއްވާފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައެވެ. މާލެއިން ބޭރުގައި ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުމުގެ މަގުސަދަކީ އެ ސަރަހައްދެއްގައި އުޅޭ ޓީޗަރުންނަށް އެކަމުގެ މަންފާއާއި ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދިނުން ކަމަށް ޝަކީބް ވިދާޅުވިއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު މީގެ 6 ވަނަ ކޮންފަރެންސް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން، ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަށް އެޅުނު ހުރަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަށް ވެސް އެޅުނު. އެހެންވީމާ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮންފަރެންސް ބޭއްވޭ ގޮތެއް ނުވި. މިކަމުގެ މުހިންމު ކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ބެލިން އެހެން ކަންތައްތައް ދިޔަގޮތުން އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ ވާޗުއަލްކޮށް ވެސް ބާއްވަން. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ކޮންފަރެންސްގެ މަގްސަދު ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ވާޗުއަލްކޮށް ބާއްވައިގެން އެ މަގްސަދު ހާސިލްވެދާނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ހިތާ ދެކޮޅަށް ނަމަވެސް، ދެއަހަރުން އެއްއަހަރު ބާއްވަމުން އައި އާދަ ޖެހުނީ މެދުކަނޑާލަން
އެންއައިއީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝަކީބް

މި ކޮންފަރެންސާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެންއައިއީގެ ސީނިއަރ ކަރިކިއުލަމް އެނަލިސްޓް އަދި ކޮންފަރެންސްގެ ކޯޑިނޭޓަރ ޝުހުދާ ރިޒްވާން ވިދާޅުވީ، 6 ވަނަ ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ބާއްވަނީ މިހާރުގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އޮތްގޮތާއި ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

އެހެންއަހަރުތަކޭ އެއްފަދައިން މިފަހަރުގެ ކޮންފަރެންސްގައި ވެސް ދިރާސީ ކަރުދާސްތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ. އަދި މި ފަހަރުގެ ކޮންފަރެންސް ވެސް ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެބްސްޓްރެކްޓް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް ޝުހުދާ ވިދާޅުވިއެވެ.

6 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި ތަޖުރިބާކާރުންނާއި، ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ކީ ނޯޓް ސްޕީކަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާނެއެވެ. މިފަހަރުގެ ކޮންފަރެންސްގައި 250 ވަރަކަށް މީހުން ބައިވެރިވާނެކަމަށް އެންއައިއީން ލަފާކުރެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް