ކ. މާލެ
|
17 ޖޫން 2022 | ހުކުރު 07:07
ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯ ސަމިޓް ނިންމުމުގެ ފަރިއްކޮޅު
ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯ ސަމިޓް ނިންމުމުގެ ފަރިއްކޮޅު
ރައީސް އޮފީސް
ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯ ސަމިޓް
ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯ ސަމިޓް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ފަރިއްކޮޅުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
 
މި ސަމިޓް ކުރިއަށްދިޔައީ މިމަހުގެ 15 އިން 16 އަށް

"ޔޫ.އެން.ޑަބުލިޔު.ޓީ.އޯ ގްލޯބަލް ސަމިޓް އޮން ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޓުއަރިޒަމް" ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ފަރިއްކޮޅުގައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމްވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ސަމިޓް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބޭއްްވި މިފަރިއްކޮޅު އޮތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ، ކްރޮސް ރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް ގައެވެ. ޖޫން 15 އިން 16އަށް ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަަށް ކުރިޔަށް ދިޔަ މި ސަމިޓް، ފަށްޓަވައި ދެއްވީ، ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމެވެ.

ސަމިޓްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވި މަތީ ފަންތީގެ މަޝްވަރާތަކެވެ. ސަމިޓްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސެޝަންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ތިން ތީމަކަށެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވޯލްޑް ޓުއަރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔޫ.އެން.ޑަބުލިޔު.ޓީ.އޯ) ގުޅިގެން ބޭއްވި މި ސަމިޓްގައި މަޝްވަރާކޮށްފައި ވަނީ، މުޖުތަމައުގެ އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް އޮތް ފުރުސަތުތަކާއި އަދި، ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް