ކ. މާލެ
|
16 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 17:29
ނ. ނަރުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު
ނ. ނަރުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ހެލްތު ސެންޓަރުތައް
ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ހެލްތު ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އަންގައިފި
 
ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ އަންގާފައި

ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ހެލްތު ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އަންގައިފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުދަ ދުވަހު ހުރިހާ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ފޮނުވި މެމޯގައި ބުނެފައިވަނީ، އަތޮޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މާލީ މުއާމަލާތްތައް ހިންގުމުގައި ނަގުދު ފައިސާ ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާތީ، ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ހެލްތު ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.

އެކައުންޓް ހުރި ފިހާރަތަކަށް ދައްކަންވާ ފައިސާ، ވެންޑަރ ކްރިއޭޓް ކޮށްގެން އެ ވެންޑަރތަކަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރާގޮތަށް، އަދި ބަނޑޭރިޕޭ މެދުވެރިކޮށް ޓްރާންސްފަރކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް އަންގާފައިވާތީ، ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ހެލްތު ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީއަށް އެކައުންޓް ނަންބަރުތައް ފޮނުވުމަށްވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement

ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެ މިނިސްޓްރީގެ ބަނޑޭރިޕޯޓަލްގައި "ގަވަރމަންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ނެޓްވަރކް"ގެ ނަމުގައި ނޮލެޖް ޕޯޓަލްއެއް ގާއިމުކޮށްފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ގިނަ އިދާރާތަކުން މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދނަީ ބަނޑޭރިޕޭއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް