ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2022 | ބުދަ 12:06
މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން 5000 ގޯތި ދޫކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން 5000 ގޯތި ދޫކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުން
3000 ގޯއްޗަށް އެދެން މި މަހުގެ 26ގައި ހުޅުވާލަނީ
 
ގުޅީފަޅު 2،000 ގޯތި ދިނުމަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދައި، ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން
 
ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މައިގަނޑު 4 ކަމެއް
 
ހުޅުމާލެއިން 1000 ގޯތި، ގުޅީ ފަޅުން 2000 އަދި ގިރާވަރު ފަޅު ހިއްކައިގެން 2000 ގޯތި ދޭނެ

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން މާލެ ސަރަހައްދުން ދޫކުރާ 5000 ގޯތީގެ ތެރެއިން 3000 ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަޒީރުންނާއި ސުވާލު ކުރުމުގެ ބައިގައި އަންގާރަ ދުވަހު އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

މެންބަރު ޝިފާއު ކުރެއްވި ސުވާލަކީ މި ސަރުކާރުކަރީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުބާރުކުރާ އަދި ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތަކާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އުއްމީދުކުރަމުންދާ ރައްޔިތުންނަށް އަދިވެސް އެންމެ އުފާވެރި އުއްމީދީ ޚަބަރުތަކެއް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. މާލޭ ސަރަހައްދުގައި މި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކިހާ މިންވަރަކަށް ކާމިޔާބު ކުރެއްވިދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ އަދި އެކަމާއި ގުޅޭ އުފާވެރި ޚަބަރުތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނީ ކޮންއިރަކުތޯ ވަނީ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ގުޅިގެން އެންމެ އަވަހަށް އިއުލާން ކުރެވިގެންދާނީ 1344 ޔުނިޓެއްގައި މީހުން ކުރިމަތިލާ އެ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެއީ މިހާރު ނިމުމުގެ މަރުހަލާގައި ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށާއި، އެއީ މިޑްލް އިންކަމް ހައުސިން މަޝްރޫއުތަކެއް ކަމަށެވެ. ދެން 4000 ހައުސިންގ ޔުނިޓެއްގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް އެބަދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބައޮތް ކަމަށާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ދާދިފަހުން އިއުލާންކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް، މި މަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ. އުއްމީދު ކުރައްވަނީ 26 ޖޫންގައި އެކަމަށް އިއުލާން ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ޖޫން މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން، ފުރަތަމަ 3000 ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ނިމި، އިޢުލާނުކުރާ ހިސާބުގައި އޮތް ކަމަށާއި، ލަސްތަކެއްނުވެ އިޢުލާނު ކުރެވި، މާލޭގެ ރަށްވެހިންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމާއި، ގެދޮރުވެރިކަމާއި، ބިންވެރިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ހިނގާ މަޝްރޫޢު ޢަމަލީގޮތުން ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ ރަށްވެހިންނަށް ގޯތި ދިނުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށާއި، މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ހުޅުމާލެއިން މަދުވެގެން 1,000 ގޯތި، އަދި ގުޅީފަޅުން މަދުވެގެން 2,000 ގޯތި ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. މި އަހަރު ޖޫންމަހު އެކަން ފައްޓަވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން، ގިރާވަރު ފަޅު ހިއްކައި، އެ ބިމުންވެސް މަދުވެގެން 2,000 ގޯތި، މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ހުޅުމާލެއިން މަދުވެގެން 1,000 ގޯތި، ގުޅީފަޅުން މަދުވެގެން 2,000 ގޯތި ދޭނަން. މިމަސައްކަތް ތިޔަ ބޭފުޅުންނާއެކު މިއަހަރު ޖޫން ގައި އަޅުގަނޑު ފަށާނަން. އަދި އޭގެ އިތުރަށް ގިރާވަރު ފަޅު ހިއްކާ އެބިމުންވެސް މަދުވެގެން 2,000 ގޯތި މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ދޭނަން. ގިރާވަރު ފަޅަކީ ތިލަމާލެ ބްރިޖް އެދާ ގޮތަށް ގޮސް ގުޅާލެވޭ ތަނަކަށްވާނެ
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ދޭނެ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅައި، ޒަރޫރީ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް މީގެ ކުރިން ވަނީ މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ގޯތި ދިނުމަށް ސައިޓް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް ހެދުމާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ކަރަންޓުލުމަށް އެޗްޑީސީ، އެމްޑަބްލިއުއެސްއީ އަދި ސްޓެލްކޯއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވި ތާވަލެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ގޯތި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމަވާނެ ކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވަނީ ގުޅީފަޅާއި، ގިރާވަރުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯތި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބުގެ ތަފްސީލްވެސް ދެއްވާފައެވެ. ގުޅީފަޅު 2،000 ގޯތި ދިނުމަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދައި، ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތައްޔާރީތައްވަމުން އަންނަ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ފައިނޭންސް ހަމަޖެހި ލޯން އެގްރީމެންޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ގިރާވަރު ބިން ހިއްކުމަށް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރުވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ފައިނޭންސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ގޯތި ދޫކުރާނެ މީހުންނަށް އުސޫލު ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ގޯތި ދޫކުރުމަށް އޮތީ މައިގަނޑު ހަތަރު ޝަރުތެއް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، އެ ޝަރުތުތަކަކީ، މާލެއަށް އުފަން މާލެ ރައްޔިތަކަށްވުމާއި، އެ މީހެއްގެ ނަންމަތީ، 600 އަކަފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ނެތުން އަދި ވާރުތަކުރަން ވެސް ނެތް އެވަރުގެ ބިމެއް ނެތުން އަދި އެވަރުގެ ބިމެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ދައުލަތަށް ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ ވާރުތަވާން އޮތްތަނެއް ވެސް ދޫކޮށްލުމެވެ. ތިންވަނަ ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި ވިދާޅުވީ، ދަފްތަރަށް އުފަން މީހުންނަށް ވެސް ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭނެ އެއްވެސް ތަނެއް ނެތް މާލެ މީހުންނަށް ވެސް ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ދަފްތަރުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ކުރިމަތި ލެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެކަން ތަފްސީލް ކޮށްދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ރަށްރަށުން މާލެއަށް ހިޖުރަ ކުރުމަށް ފަހު ދަފްތަރުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަށް ދަރިން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ދަފްތަރަށް އުފަން މީހުން ވެސް ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
20%
20%
20%
0%
20%
ކޮމެންޓް