ކ. މާލެ
|
14 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 12:51
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް - ސަލީމް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ހިނގަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ހިންގުމަށް ފަސޭހަ ވެސް ކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް
ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު
މި ސަރުކާރުން މާލީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުމަށް އެޅި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގާތަށް ވެސް މީގެ ކުރިން ކަންތައްތައް ކުރެވިފައި ނެތް: ސަލީމް
 
ސަރުކާރު ހިނގަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ހިންގުމަށް ފަސޭހަ ވެސް ކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ނުސީދާކޮށް ސަރުކާރަށް ކުރާ ދުއްތުރާތަކަށް ތިބޭނީ ހޭލާ ބަލައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ޗެކް އެންޑް ބެލެންސްގެ ނަމުގައި ސަރުކާރަކަށް ދުއްތުރާކޮށް އުނދަގޫ ކުރުން އެއީ މަގުސަދަކަށް ވެގެން ނުވާނެ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙުގެ ސަރުކާރުން މާލީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުމަށް އެޅި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގާތަށް ވެސް މީގެ ކުރިން ކަންތައްތައް ކުރެވިފައި ނެތް ކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަލީމް މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ ހ، ރ، އަދި ބ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސައީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރާށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ޗެކް އެންޑް ބެލެންސްގެ ނަމުގައި ސަރުކާރަކަށް ދުއްތުރާކޮށް އުނދަގޫ ކުރުން އެއީ މަގުސަދަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާނެ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ސަރުކާރަކަށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ވެރިކަން ވައްޓާލުމުގައި ބޭނުން ކުރި އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރަކީ އެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނެގުން ކަމަށް ވެސް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ހަޤީޤަތް ބަދަލު ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށްވެސް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަލީމް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު ހިނގަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ހިންގުމަށް ފަސޭހަ ވެސް ކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ނުސީދާކޮށް މި ގޮތަށް ކުރާ ދުއްތުރާތަކަށް ތިބޭނީ ހޭލާ ބަލައިގެން ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މެމްބަރު ސަލީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ މާލީ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކަށް ބަލާލުމުން ވަޒީރުގެ އަތްޕުޅަށް ބާރުތައް ނަންގަވަން އުޅުއްވާ މަންޒަރެއް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ ހުރި މާއްދާތަކަށް ބެލުމުން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތް އެއްޗަކީ ވަޒީރުން އަދި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ވެސް ޗެކް އެންޑް ބެލެންސް ގެނައުމާއި އަދި ބާރުތައް ދޫކޮށްލެއްވުންކަން ކަމަށެވެ.  

އެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް މި ބިލުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ ކައުންސިލްތަކަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުން. ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި. ކޮންމެ ކަމަކަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ އަހަން އޮތް އޮތުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އިސްލާހީ ބަދަލުތަކެއް މި އިސްލާހުގެ ސަބަބުން އެބަ އާދޭ. ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލުމުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ ސަރުކާރުގެ މަގުސަދަކީ އިތުބާރު ގެއްލިފައި އޮތް ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމް ހަމަ މަގަށް އެޅުވުން ކަން
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނަށް މީގެ ކުރިން ވެސް އަދި މިހާރުވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މުދަލާ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ވެގެން ދާކަމަށް ފާހަކުރައްވާ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ޚަރަދުތައް ގެންގުޅުމުގެ އުސޫލުތައްވެސް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ވަމުންދާ ކަމަށެވެ. މި އިސްލާހުތަކުގެ ސަބަބުން ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމް އިތުރަށް ވަރުގަދަވެ ހަރުދަނާ ވެގެންދާތަން ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ ހެއްކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު އިމްތިހާނުން ނުވަތަ މުޅި ދުނިޔޭގެ އިޤްތިސާދަށް ކުރިމަތިވި އިމްތިހާނުންވެސް ރާއްޖެއިން އޭ ފާސް ހޯދުން ކަމަށެވެ. މިއީ ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަޤީޤަތެއް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މާލިއްޔަތު އެބަ ބެލެހެއްޓޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މާލިއްޔަތަށް އެބަ ޒިންމާދާރުވެވޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިއްޔެ ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޑު އިވިގެން ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖެ ދަރާފާނެ ކަމުގެ ބިރެއް ނެތް ވާހަކަ. އެހެން މި ވިދާޅުވަނީ ދައުލަތުގެ ވަޒީރުން. އިއްޔެ ސާފުވެގެން ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބިމެއް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނެ ކަމުގެ ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަ އެއް ނޫން. މިކަމުގެ ހިސާބު ކިތާބު ދަންނަ ތަޖްރިބާ ކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދެއްވި ކަންތައްތައް. ދިވެހި ސަރުކާރު ބަދަލުވި އިރުގައި ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން ދިވެހިރާއްޖެ ދަރާފަ އޮތް 140 ޕަސެންޓްގައި. މިއީ ހަޤީޤަތް ފެންނަން އޮތް ކަމެއް. މިހާރު އެ އަދަދު ބައްލަވާ. 120 ޕަސެންޓަށް ދަށްވީ ކޮވިޑްގެ މި ނުރައްކާތެރި ހާލަތުގައި ބަޔަކަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެން
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

ސަލީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ދައްޗެއްގައި ރާއްޖެވެސް އެކަން ތަހައްމަލު ކުރާނެ ކަމާމެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުންތެރިކަމާ ގެންގުޅުއްވާ ދެ ފުށްފެންނަ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މި ފަދަ ކަންކަން ހައްލުވެގެން ދާކަމަށެވެ.

ދުނިޔެ އާއި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު އެންމެ ރަނގަޅުވި ދަނޑިވަޅު ކާބޯތަކެތީގެ ސަބްސިޑީ ކަނޑާލި ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، މިހާލަތުގައި މިއިން އެއްވެސް ސަބްސިޑީއަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ހައްޤު ގޮތުގައި ބަހެއް ބުނުން އެއީ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި މާލީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި މި ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް މަތިން ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ތަފާތު ފަސް ފަހަރެއްގެ މަތިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދަށް ގެނައީ މުޅިންވެސް ހެޔޮ ބަދަލުތައް. ހެޔޮ އިސްލާހުތައް. ފަސް ފަހަރަށް ބަދަލުކޮށްފި. ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގެ ތެރޭގައި މާލިއްޔަތުގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކޮށްފި. ދައުލަތުގެ މުދަލާ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ވެގެން ދިޔަކަން އެއީ ފެންނަން އޮތް ހަޤީޤަތެއް. އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކަށް ބައްލަވާ. މިނިވަން މުސްތަގިއްލު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް ހުންނަވައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުއްސަސާތައް އެގެންދަވަނީ އޮޑިޓް ކުރައްވަމުން. ފާއިތުވި ދެ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ބައްލަވާ. ކުރިން ހުރި މައްސަލަތައް ކޮބައިތޯ. އެތައް ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅުވެގެން ހިނގައްޖެ
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

ސަލީމް ވިދާޅުވީ މިހާރު މިގެނެވޭ އިސްލާހުތަކުގެ ސަބަބުން ދެން ހުރި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަދި ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ކަމާއި ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާޙިމް އަމީރު ވިދާޅުވީ ދަރަނި ނުދެއްކޭނެ، އަދި އިޤުތިސާދަށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް އަރާނެ ހާލަތެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި