ކ. މާލެ
|
14 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 00:10
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
މޫސުމީ ބަދަލުތައް
ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި، ރާއްޖޭގެ ދިފާއަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ބޭރުގެ އެހީ ބޭނުންވޭ: މާރިޔާ
 
މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ
 
މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވޭ

ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާއަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ތަސައްވުރާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ކަމަށާއި، މިތަސައްވުރު ހަގީގަތަކަށް ހެދުމުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕާޓްނަރުންގެ އެހީތެރިކަން ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ، ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ހަވާއީގެ ސެންޓަރ ފޮރ އެކްސެލެންސް އިން ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ހިއުމެނިޓޭރިއަން އެސިސްޓަންސް (ސީއެފްއީޑީއެމް) އާ ގުޅިގެން، 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދާ ވަރކްޝޮޕް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު މާރިޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި، އެކަމަނާ ވަނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާއި ޖައްވު ހޫނުވުމާ ގުޅިގެން، އުދައެރުމާއި، ވައިގަދަވުމާއި، ފެންބޮޑުވުން ފަދަ ކަންކަން އިތުރުވެ، ރާއްޖެއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި، ކެމިކަލް ގުދަންތަކުގައި އަލިފާން ރޯވުމާއި، ރާއްޖެ އަންނަ ބޮޑެތި މަނަވަރުތައް ފަރަށް އެރުން ފަދަ ހާދިސާތަކުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ގުދުރަތީ ވެށްޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރާކަން މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މިފަދަ ހާދިސާތަކާއި ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުމުގަޔާއި އެކަންކަމުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގައި، ކަމާބެހޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާއި އޭޖެންސީތަކުން ގުޅިގެން، އެއް ރޫޙެއްގައި، މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން އެކަމަނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވަނީ، ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން، ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އުފައްދަވާ، އަމިއްލަ ބަޖެޓާއި މިނިވަންކަމާއެކު، ވަކި އޮތޯރިޓީއެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޒިންމާ އަދާކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގަޔާއި ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުއައްސަސާތަކާއި އޭޖެންސީތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ މިވޯކްޝޮޕް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ މިޝަންގެ ޗާޖްޑޭ އެފެއަރޒް އެންޑްރިއާ އެޕެލްއާއި، އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުނޫ މަހާވަރާއި، ސީއެފްއީޑީއެމްގެ ރީޖަނަލް ހިއުމެނިޓޭރިއަން ސިވިލް-މިލިޓަރީ އެޑްވައިޒަރ ޖޯޝް ޒިމޮނިސްއާއި އެމްއެންޑީއެފްގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލާއި އެންޑީއެމްއޭގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ހިސާން ހަސަންވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
"ޗައިނާއާ ނުލާ، މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދޭކަށް ނެތް"
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
ބޮމާއި ބަޑީގެ ބަދަލުގައި، ޤައުމުގެ ދިފާޢަށް ޢިރާޤުން މިފަހަރު ހިއްލާލީ ކަނޑުލާއި ރަނޑޫ!
"އެމްޑީޕީ މިވަގުތު ހިމޭނުން އޮތީ ސަރުކާރަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވެނީ އޮޕޮޒިޝަންގެ ސަބަބުންނޭ ބުނެ އެ ބަދުނާމު އެޅުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް"
"މިއަދުވެސް އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި އެބަތިބި، މިނިވަންކަމަށް މިއަދު އޮތް ނުރައްކަލަކީ ކޮބައިތޯ؟" : މާރިޔާ
ޑިފެންސްގެ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރަކަށް އައްޔަންކުރި ސަފާއަށް އާންމުން ފާޑުކިއުމުން މަގާމު ދިންކަމަށް ކުރި ޕޯސްޓް ޑިލީޓްކޮށްފި
ކޭންސީސީގެ ރިޔާސަތާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙަވާލުވެއްޖެ
ބިންތިރި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން މަސައްކަތްކުރާނެ - މިނިސްޓަރު ތާރިޤް