ކ. މާލެ
|
10 ޖޫން 2022 | ހުކުރު 12:06
ރައީސް މާމިގިއްޔަށް ވަައިގަތުމުން ގާސިމް އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވަނީ
ރައީސް މާމިގިއްޔަށް ވަައިގަތުމުން ގާސިމް އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވަނީ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
ރައީސް މާމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެންފި
މާމިގިލިން ރައީސްއަށް ގާސިމްގެ ފަރާތުން ރަތް ދޫލައިގެ މަރުހަބާއެއް
 
މިއީ ރައީސް މާމިގިއްޔަށް ކުރައްވާ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް
 
ރައީސްގެ އަރިހުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވެސް މާމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެންނެވި
 
ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްއާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ

ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހު އދ. މާމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު އެ މަނިކުފާނު މާމިގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްއެވެ. އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް މާމިގިލީގެ ގިނަ ބަޔަކު އެއާޕޯޓަށް ގޮސްފައިވާއިރު އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައިވަނީ ރަތް ދޫލައިގައެވެ.

ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް އާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

Advertisement

މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ވަނީ މާމިގިލި ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

މި ދަތުރުފުޅާ ގުޅޭގޮތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިސް ތަރުޖަމާނު އަލީ ސާލިހު "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ވިދާޅުވީ މިއީ ރައީސްގެ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްކަމަށާއި މާމިގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެ އަތޮޅުގައި އޮންނަ ގާސިމްގެ ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ރައީސް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އަލީ ސާލިހު ވިދާޅުވީ ސަން އައިލެންޑުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްއާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބައްދަލުކުރައްވާ ސަބަބެއް އޭނާ ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
22%
11%
11%
11%
22%
22%
ކޮމެންޓް