ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 22:18
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޓްވިޓަރ/ޕީޕީއެމް
އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
އާރަށު ޚިޔާނާތް: އެ މުއާމަލާތަކީ ޑޮލަރު މާރުކުރުމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތެކޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތް
 
އަޑުއެހުން މިވަގުތަށް ފަސްކުރަންޖެހޭ ގާނޫނީ ސަބަބެއް ދިފާއަށް ދެއްކިފައިނުވޭ
 
ދެން މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އޮންނާނީ 13 ޖޫންގައި
 
ގާޒީ ވަނީ ޝަރީއަތް ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ދެފަރާތަށް ހިއްސާކުރައްވާފައި

ފެލިދެއަތޮޅު އާރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގި މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން, މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް ރިޝްވަތު ނެގި މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ 24 މެއިގައެވެ. އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމަކީ މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ.

އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ޝަރީއަތުން ވަނީ މާނަ ކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ގާނޫނުގެ 35 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު، ދައުލަތާއި ދިފާއުން ގުނާފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

އެ ނިންމުން ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ވަނީ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ވަނީ، ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ވަކި ގޮތެއް ނިމެންދެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތައް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޑުއެހުން މިވަގުތަށް ފަސްކުރަންޖެހޭ ގާނޫނީ ސަބަބެއް ދިފާއަށް ދެއްކިފައިނުވާކަމަށް ދައުލަތުން ދެކެއެވެ.

މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލުވެސް ވަނީ އަޑުއެހުން ފަސްކުރުމަށް ނުވަތަ މަޑުޖައްސާލުމަށް މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓަކުން އަންގަވާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެގޮތަށް އަންގައިފިނަމަ އެކަމަށް ޝަރީއަތުންވެސް ބޯލަނބާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އިފްތިތާހީ ބަޔާން ހުށައެޅުމަށް ދެފަރާތަށް ގާޒީ އެންގެވިއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ދައުލަތުން އިފްތިތާހީ ބަޔާން އިއްވާފައިވާއިރު، ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގއާއި ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ސާބިތުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ވ. އާރަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮއްވައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އަދި 13 އޯގަސްޓުގައި މި މައްސަލައިގައި ދެން ހިމެނޭ ޔޫސުފް ނައީމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ޓޫޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުނި އުފެއްދިކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަށްފަހު އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ޓޫޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެ ރަށް ދޫކުރީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރައްވައިގެންކަން އެނގޭނެ ހެކި ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނާ ގޮތުގައި ޓޫޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީއާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 9 ސެޕްޓެމްބަރު 2015ގައެވެ. އޭގެ 1 ދުވަސް ކުރިން 8 ސެޕްޓެމްބަރު 2015ގައި ޓޫޖީގެ 99 އިންސައްތަ ހިއްސާ ވަނީ ރިސޯޓަކަށް ވިއްކާފައެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އެ ރިސޯޓުން ދީފައިވާ ފައިސާގެ އިތުރުން ޔޫސުފް ނައީމަށް އިތުރު 1 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކެއް ދީފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، 13 ސެޕްޓެމްބަރުގައި އެ ޗެކްގެ ފައިސާ ޔޫސުފް ނައީމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވިކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެއެވެ. އަދި 15 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ އެކައުންޓުން އެ ފައިސާ ނަގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ އެކައުންޓަށް ވަނީ ޖަމާކޮށްފައެވެ.

އެއަށްފަހު ރައީސް ޔާމީނު އެ ފައިސާ އެހެން ފައިސާއާ އެއްކުރައްވައިގެން މަނީ ލޯންޑަރ ކުރެއްވިކަމަށް ދައުލަތުން ތުހުމަތުކުރެއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ މުއާމަލާތަކީ ޑޮލަރު މާރުކުރުމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެފަދަ މުއާމަލާތެކޭ ބުނެވެން ނެތްކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އެ 1 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވާ ދިވެހި ފައިސާ ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ޔޫސުފް ނައީމަށް ދެއްވާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނެވެ.

އެއަށްފަހު ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން އިފްތިތާހީ ބަޔާން ހުށައަޅުއްވާފައިވާއިރު، ދައުލަތުން ފާހަގަކުރި ކަންކަމަކީ ޚިޔާލީ ވާހަކަތަކެއް ހިމަނައިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަކީލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީނު ކުރެއްވި އަމަލަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތަކަށް ބުނެއެއް ނުދެވެއެވެ. މިއީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ފަރާތްތައް އެއްގަލަކަށް އަރައިގެން ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއެކު ރައީސް ޔާމީން ފްރޭމްކުރުމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކެއްކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެފަރާތުން އިފްތިތާހީ ބަޔާން އިއްވުމުން މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވަނީ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ދެފަރާތަށް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. ދެން މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އޮންނާނީ 13 ޖޫންގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
0%
0%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް