ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2022 | ހޯމަ 18:53
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން
ރާއްޖެއެމްވީ
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ދޫކުރާ ލޯނުތައް
ވަކި ފިކުރަކަށް ތާއީދު ކުރާތީ ކިޔަވަން ލޯނު ނުލިބި ނުހުންނާނެ: ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ތާއީދު ކޮށްގެން ފައިދާއެއްވެސް ގެއްލުމެއްވެސް ނުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި

ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ތާއީދު ކުރުމަކީ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅެން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށާއި ލޯނު ދިނުމުގައި ވެސް ފިކުރަކަށް ބަލާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްގީ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގައި މެމްބަރަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓްރީއިން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމަށް ލޯނުތައް ދޫކުރާއިރު ވަކި ފިކުރަކަށް ތާއިދު ކުރާ ކުދިންނަށް އިސްކަން ދޭތޯ މެމްބަރަކު ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވައިފައެވެ.

Advertisement

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަން ދޫކުރާ ލޯނަކީ ވާދަވެރި ލޯނެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ހުށައަޅަން ޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކޮށް، ޝަރުތުތައް ހަމަވާނަމަ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް އެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސިޔާސީ ވަކި ފިކުރަކަށް ތާއީދުކޮށްގެން އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް ފައިދާއެއް އަދި ގެއްލުމެއް ވެސް މިނިސްޓްރީން ނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރ ދެއްވިއެވެ.

ލޯނަކީ ވާދަވެރި އެއްޗަކަށްވާތީ އެކެއްގެ އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަވިޔަސް އަނެއް ކުއްޖާގެ އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަވެފައި އޭނާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެއްޖެއްޔާ އޭނާއަށް ލޯނު ލިބޭނީ. އަޅުގަނޑު ޔަގީންކަން އަރުވަން މިނިސްޓޤރީގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ސިޔާސީ ވަކި ފިކުރަކަށް ތާއީދު ކޮށްގެން ވާނެ ފައިދާއެއް ވެސް ނޯންނާނެ، ވާނެ ގެއްލުމެއް ވެސް ނޯންނާނެ.
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން

ލޯނުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރަނީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށާއި ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރޭއިރު ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުވެސް ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރޭއިރު ލޯނު ލިބޭ ކުދިންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދާއިމީ ލިސްޓް އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު ވެސް ޝަރުތަތައް ފުރިިހަމަވެ ލޯނު ލިބޭ ކުދިން މިނިސްޓްރީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެކުދިންނަށް ވެސް ލޯނު ދޭ ކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ގިނަވާ ސަބަބަކީ މިސާލަކަށް ކުއްޖަކު މި ބުނަނީ ތިމަންނައަށް މިހެންވެގެން ތިމަންނައަށް ލޯނު ލިބެން ޖެހެއޭ، ތިމަންނަ ޑިސްކޮލިފައި ވެގެން ނުވާނެއޭ. އެޕިލް ޕްރޮސެސްގަ އަބަދުވެސް ކުއްޖާއަށް ދެވަނަ ފުރުސަތެއް މިލިބެނީ. އަޅުގަނޑުމެން އުސޫލާ ޚިލާފު ވަނީއެއް ނޫން. އެހެން ބަލާއިރު މައްސަލަ ޖައްސާ ކުއްޖާއަށް ލިބޭނަމަ އެ ހާލަތުގައި ތިބި އެެން ކުދިންނަށް ވެސް އެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ. ސިސްޓަމުން ޑިސްކުއަލިފައި ވެފައި އިން ކުއްޖަކަށް ވެސް ލޯނު ލިބޭ ކަމަށް ވެދާނެ،
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން

ރާއްޖޭން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީން ހޯދަން އިއުލާން ކުރި ލޯނު ސްކީމުގެ ދަށުން 393 ދަރިވަރުންނަށް ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައި ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރީ 16 މެއި 2022 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއަހަރު ލޯނުތަކަށް އެދި 1000 ދަރިވަރުން ފޯމު ހުށަހެޅިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ލޯން ސްކީމް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ލޯންގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޗާރޖް 3 އިންސައްތައިން 1 އިންސައްތައަށް ކުޑަކުރުމަށްފަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް