ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 07:12
ގައިދުރުކަމުގައި ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުން
ގައިދުރުކަމުގައި ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުން
ހަރަމައިންއިންފޯ
މިއަހަރު ހައްޖަށް ދެވޭ އަގުތައް
އާންމުންނަށް ހުޅުވާލި 100 ކޯޓާގައި ހައްޖަށް ދެވޭނީ 76,960 ރުފިޔާއަށް
 
ކުންފުނީގެ ޙައްޖު އަދި އުމްރާގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމާއިބެހޭ ޕޮލިސީގެ ދަށުން ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހައްޖަށްދާ މީހުން ދައްކަންޖެހޭނީ 69،965 ރުފިޔާ
 
ހައްޖަށް ދިއުމަށް ހުޅުވާލި 100 ޖާގައަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 30 މެއި އިން ފެށިގެން 2 ޖޫން އާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ރަސްމީ ކޯޓާގެ ތެރެއިން 100 ކޯޓާ އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މި 100 ކޯޓާއަށް ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގަކީ 76,960.00 (ހަތްދިހަ ހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ)ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން އެކަން ހާމަކޮށް، ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ޙައްޖު އަދި އުމްރާގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމާއިބެހޭ ޕޮލިސީގެ ދަށުން ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ ޙައްޖު ދަތުރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ކުންފުނިން ކަނޑަޅާފައިވާ އަގަކީ ކުރީ އަހަރުތަކުގައިވެސް ޙައްޖު ދަތުރަށް ކަނޑައެޅުނު އަގު ކަމަށެވެ. އެއަގަކީ 69,965 (ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ) ރުފިޔާ އެވެ.

މިއަހަރު ހައްޖަށް ދިއުމަށް ރާއްޖެއަށް ލިބުނު 453 ކޯޓާގެ ތެރެއިން އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާ 100 ކޯޓާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މެއި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހައްޖަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނީ އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ނެގޭ ގުރުއަތަކުންނެވެ. އެގޮތުން، ގުރުއަތުން 100 މީހުންނަށް ފުރުސަތު ލިބޭއިރު، ކިޔޫގައި ޖެހުމަށް އިތުރު 25 ޖާގައަށް މީހުން ނަގާނެކަމަށް ވެސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ހައްޖަށް ދިއުމަށް ހުޅުވާލި 100 ޖާގައަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 30 މެއި އިން ފެށިގެން 2 ޖޫން އާ ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު 1:00ން ހަވީރު 6:00ށް ފޯމު ބަލައިގަންނާނެއެވެ. ފޯމުތައް ބަލައިގަންނާނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުުރުން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޯމު ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ސައޫދީ ސަރުކާރުން މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް 453 ކޯޓާދީފައިވާއިރު މި ހުރިހާ ކޯޓާއެއް ސަރުކާރުން ވަނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ދީފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 353 ކޯޓާ ދޫކުރާނީ މިހާރު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ކިޔޫގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށެވެ. ބާކީ 100 ކޯޓާ އާއްމުނަށް ހުޅުވާލާއިރު، މިހާރު ކިޔޫގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ވެސް ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް