ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2022 | ބުދަ 17:34
ސްރީލަންކާ
ސްރީލަންކާ
ރޮއިޓާސް
ލަންކާގެ ދަރިވަރުން
އޯ-ލެވެލް ކަރުދާސް ހަދަން ލަންކާގެ ދަރިވަރުން ފެން ބޮޑުވެފައިވާ ކްލާސްރޫމެއްގައި، މިނިސްޓްރީން ބުނީ މައްސަލަ ބަލާނެ ކަމަށް
 
ކުޑަ ހިފައިގެން އިމްތިހާން ކަރުދާސް ހަދަން ތިބި ދަރިވަރުންގެ މޭޒުމައްޗާއެކު އިމްތިހާން ކަރުދާސް ވަނީ ތެމިފައި
 
އެހެން ކްލާސްރޫމަކަށް ކުދިން ބަދަލު ނުކުރި މައްސަލަ ބަލާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނޭ
 
މި މައްސަލަ މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ނުވަނީ ކީއްވެގެންތޯވެސް ބަލާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނޭ

ސްރީލަންކާގައި ދަރިވަރުންތަކެއް ފެން ބޮޑުވެފައިވާ ކްލާސްރޫމެއްގައި އޯ-ލެވެލް ކަރުދާސް ހަދާފައިވާއިރު، އެމައްސަލަ ބަލާނެކަމަށް އެގައުމުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ލަންކާގެ ސްކޫލެއްގައި މިއަހަރު އޯ-ލެވެލް ހަދާ ދަރިވަރުންތަކެއް ވަނީ ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެފައިވާ ކްލާސްރޫމެއްގައި ޓެސްޓު ހަދާފައެވެ. އެދަރިވަރުން ޓެސްޓު ހަދަން ތިބި ވަގުތުވެސް އެކްލާސްރޫމަށް ވާރޭ ވިއްސާފައިވެއެވެ.

ކުޑަ ހިފައިގެން އިމްތިހާން ކަރުދާސް ހަދަން ތިބި ދަރިވަރުންގެ މޭޒުމައްޗާއެކު އިމްތިހާން ކަރުދާސް ވަނީ ތެމިފައެވެ.

މިމައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވާއިރު، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިމްތިހާނުގައި ކުދިން ބައިތިއްބަން ކްލާސްރޫމްތައް ކަނޑައެޅި އިރު، އެފަދަ ކްލާސްރޫމެއް ކަނޑައެޅި މައްސަލައާއި، އެހެން ކްލާސްރޫމަކަށް ކުދިން ބަދަލު ނުކުރި މައްސަލަ ބަލާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މައްސަލަ މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ނުވަނީ ކީއްވެގެންތޯވެސް ބަލާނެ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިމައްސަލަ ބަލާނީ ލަންކާގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އިމްތިހާނުތަކާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓުން ނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ލަންކާގެ ރައްޔިތުން ރެމިޓެންސް ފޮނުވުމުގައި ރާއްޖެ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިމިޓް މުރާޖައާކޮށް، ލުއިގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅާ ދިނުމަށް އެ ގައުމުން އެދިއްޖެ
އުމުރުން ދުވަސްވީ ދިވެހިން ލަންކާގައި ދެމި ތިބެވޭނެ ހުއްދަ ލިބޭތޯ ރާއްޖޭން މަސައްކަތް ކުރަނީ
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ލަންކާގައި 7 މީހުން މަރުވެއްޖެ
ރާއްޖެއާ ލަންކާއާ ދެމެދު ޤާއިމްކުރާ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަނީ
ޚާރިޖީ ވަޒީރު މޫސާ ޒަމީރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ލަންކާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވާން ގޮސްތިބި އެތައް ސަތޭކަ ލަންކާ މީހުން އަނބުރާ ގެނެވޭތޯ ލަންކާއިން މަސައްކަތް ފަށައިފި
ލަންކާގެ ޓުއަރިސްޓް ވިސާއަށް ބަދަލުތަކެއް، ނަމަވެސް ދިވެހިންނަށް އޮން-އެރައިވަލް 30 ދުވަސް ލިބޭނެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ޕްރައިވެޓް ދަރިވަރުންގެ އިމްތިހާނު ހޯލު ބަދަލުކުރުމުން ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުން