ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2022 | ބުދަ 16:14
ބީއެމްއެލް ފަންޑްރެއިޒިން ޕްލެޓްފޯމް
ބީއެމްއެލް ފަންޑްރެއިޒިން ޕްލެޓްފޯމް
ބީއެމްއެލް
ކައިންޑްލީ ބައި ބީއެމްއެލް
އޮންލައިން ފަންޑްރެއިޒިން ޕްލެޓްފޯމެއް ބީއެމްއެލްއިން ތައާރަފުކޮށްފި
 
މި ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ
 
40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން 12 ހަރަކާތެއް ހިންގަން ބޭންކުން ވަނީ ނިންމާފައި
 
މިއީ ބޭންކުގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ހަތްވަނަ ހަރަކާތް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮންލައިންކޮށް ފަންޑްރެއިޒް ކުރެވޭ ޕްލެޓްފޯމެއް، އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

މި ޕްލެޓްފޯމަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ "ކައިންޑްލީ ބައި ބީއެމްއެލް" އެވެ. މި ތައާރަފްކުރެވުނު އައު ޕްލެޓްފޯމަކީ ބޭންކުގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ހަމަޔަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި މުހިންމު 12 ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ އެއް ހަރަކާތެވެ.

"ކައިންޑްލީ ބައި ބީއެމްއެލް" އަކީ ޖަމިއްޔާތަކުން ފަންޑްރެއިޒް ކެމްޕޭން ގާއިމްކޮށް ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން މުޖުތަމައު އަށް ފައިދާކުރަނިވި ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް، ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭ ރައްކާތެރި ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމަކީ ފަންޑްރެއިޒްކުރާ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ޖަމިއްޔާތަކަށް ގިނަ ކެމްޕޭންތަކެއް ހިންގައި، ފަސޭހައިން ރިޕޯޓުތައް ނެގޭގޮތަށް، އެހީގެ އަދަދު ވަގުތުން ބަލާލައި އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ކެމްޕެއިން ޕްރޮމޯޓްކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް އަދި މަދުވެގެން ދެއަހަރު ދުވަހު ހިންގާފައިވާ ޖަމިއްޔާތަކަށް 'ކައިންޑްލީ ބައި ބީއެމްއެލް' ގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރެވޭނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވީ މި ޕްލެޓްފޯމަކީ ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެހީދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ތައާރަފުކޮށްފައިވާ ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށެވެ. ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް މި މުހިންމު ޕްލެޓްފޯމުގެ ޒަރިއްޔާއިން މަގުފަހިވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ޓިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އެ ބޭންކުން ގެންދަނީ ކޮންމެ މަހަކުވެސް ހަރަކާތެއް ފަށަމުންނެވެ. މިގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު ބީއެމްއެލް ސްކޮލަރޝިޕް ފަންޑު ތައާރަފުކޮށްފައިވާއިރު، ޑިސެންބަރު މަހު ގައުމީ ކުތުބުޚާނާ އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ޒަމާނީ ބަދަލުގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވެއެވެ. ޖެނުއަރީމަހު ބީއެމްއެލް ސްޓާޓް-އަޕް ގްރާންޓް ތައާރަފުކޮށްފައިވާއިރު، ފެބުރުވަރީމަހު ހައުސިންގ ގްރާންޓް ތައާރަފުކޮށް، މާރޗު މަހު ސްމޯލް ގްރާންޓްސް ވަނީ ތައާރަފުކޮށްފައެވެ. އޭޕްރިލް މަހު އެ ބޭންކުން ވަނީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުމަށް އެހީވާން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް