ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2022 | އަންގާރަ 17:50
އެސްޓީއޯ ހޮޓާ
އެސްޓީއޯ ހޮޓާ
އެސްޓީއޯ ހޮޓާ
އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރަންފެށި ހޮޓަލުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން އިންވެސްޓަރަކު ހޯދައިފި
 
މިއީ 5 ތަރީގެ ހޮޓަލެއް
 
މީގެ ކުރިންވެސް އިންވެސްޓަރަކު ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭ
 
މި ހޮޓާ ތަރައްގީކުރަނީ 25 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ބިމެއްގައި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އިން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރަން ފަށާފައިވާ ހޮޓާ ތަރައްގީކުރާނެ އިންވެސްޓަރަކު ހޯދާފައިވާކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ހިއްސާދާރަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރު ރަޝާދު ވިދާޅުވީ، އެ ހޮޓާ އަޅަން ފަށާފައިހުރި ބިމަކީ އެސްޓީއޯގެ ބިމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

2007 ވަނަ އަހަރު ހޮޓާ އެޅުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާކަމަށާއި، މިއީ 25 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ބިމެއް ކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ. ކުއްޔަށް ދީފައި އޮތް މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވާތީ 2019 ވަނަ އަހަރު ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އާއެކު އެސްޓީއޯއިން ވަނީ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.

Advertisement

މި މަޝްވަރާތަކުގައި، އެތަން ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް އިންވެސްޓަރަކު ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އިންވެސްޓަރަކުވެސް ހަމަޖެހުނުކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ. އިންވެސްޓަރާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ކުރިމަތިވެ، އިންވެސްޓަރު ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތަށް އިންވެސްޓުކުރަން ބޭނުންނުވީކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހާހިސާބުން އެހެން ގޮތަކަށް އެކަން ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންވި ކަމަށާއި، އަނެއްކާވެސް އެޗްޑީސީއާ ގުޅިގެން އެޗްޑީސީން އިންވެސްޓަރަކު ހޯދާފައިވާކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަން ނިމުމާއެކު އެސްޓީއޯއަށް އެ ހޮޓަލުން އަތް ދޫކޮށްލެވޭނެ. މިހާރު އޮތީ މިކަން ނިމުމުގެ މަރުހަލާގައި
ހުސެއިން އަމްރު ރަޝާދު

މި ހޮޓަލުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާއިރު، ހޮޓަލުގެ 70 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ. މި ހޮޓާ ތަރައްގީކުރަން ފަސާފައިވަނީ 5 ތަރީގެ ހޮޓަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެތަން ތަރައްގީކުރަމުންދިޔައީ ފިހާރަތަކާއި، ރެސްޓޯރެންޓުތަކާއި، އިވެންޓު ހޯލްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް