ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 09:51
“ވިއަވަތި ރާއްޖެ” ކޮންފަރެންސް ފެށުން
“ވިއަވަތި ރާއްޖެ” ކޮންފަރެންސް ފެށުން
ރާއްޖެއެމްވީ
"ވިއަވަތި ރާއްޖެ"
މި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސިޔާސަތެއް ގޮސް ގުޅެނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ: ރައީސް
 
ސަރުކާރުގެ ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ގާބިލު ދިވެހިން ލިބޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ރަށްތަކުގައި ގިނަ ވަޒީފާތައް އުފެދޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސިޔާސަތެއް ވެސް އެންމެ ފަހުން ގުޅެނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ތަރައްގީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ގުޅެނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އއ. އުކުޅަހުގައި ފެށި "ވިއަވަތި ރާއްޖެ" ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. މިއީ ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތެރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ރައީސުންނާއި ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާއި ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ކޮންފަރެންސެކެވެ.

މި ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ތައުލީމާއި ސެޓްލައިޓް ސްކޫލާއި ސިއްހީ ފަރުވާގެ ކަންކަމާއި ރަށްތަކުގެ ބަނދަރާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތާއި ކަރަންޓުގެ ކަންކަން ވެސް ގުޅިފައިވަނީ ރަށްތަކުގެ ތަރައްގީއާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެކަންކަން ގުޅެނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރު ފަށާފައިވާ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކު ވެސް ގުޅިފައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ ކަމަށް ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ވީހާ ގިނަ ވަޒީފާތައް އުފެދުމަކީ ސަރުކާރުގެ މުހިންމު އަމާޒެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކުދި ވިޔަފާރިތައް ގިނަވެ، މަސައްކަތް އުފެދޭ މާހައުލެއް ހޯދުމަކީ ވެސް ލާމަރުކަޒުވުމުގެ ސަބަބެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ހަގީގަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތުތަކާ ތަރައްގީގެ އެންމެހާ ކަންކަން ގޮސް ގުޅެނީ މި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ. ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި މަލްޓިޕާޕާސް ހޯލާއި ސެޓްލައިޓް ސްކޫޅާއި ޓާޝަރީ ފެންވަރުގެ ސިއްހީ ފަރުވާ އާއި ރަށުގެ ބަނދަރާއި އަޑީގައި ވަޅުލާ ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ކަރަންޓް ކޭބަލް ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ގުޅެނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ، ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކު ގުޅައިދޭ ހުރިހާ ގުޅުމެއްވެސް އާހިރުގައި އެ ގުޅެނީ ހަމަ މި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ،"
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްމާުގެ ދަށުން އަލަށް އުފެދޭ ވަޒީފާތަކަށް ގާބިލު ދިވެހިން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއާއެކު އެހެން ޤައުމުތަކުން ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ގެނައުން ހުއްޓޭނެ ކަމަށް ރައީށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަމިއްލަ ރަށުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިވާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ލިބޭނެ އުފާ މާބޮޑު ވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދަތުރުފަތުރުގެ އަވަސް ހިދުމަތުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ ރަށަކީ ވެސް އަމިއްލަ ރަށެއްގެ އިހުސާސު އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ރަށްތަކުގައި އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ "ވިއަވަތި ރާއްޖެ" ކޮންފަރެންސަކީ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލުތަކުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާތައްކޮށް ސަރުކާރުގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ކައުންސިލްތަކުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް ބާއްވާ ކޮންފަރެންސެކެވެ. މި ކޮންފަރެންސްގައި ސަރުކާރާއި އެ ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް