ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2022 | ބުރާސްފަތި 20:40
ތުރުކީގެ ރައީސް ތައްޔިބު އުރުދުޣާންގެ ޗީފް ފޮރިން ޕޮލިސީ އެޑްވައިޒަރ އަދި ތަރުޖަމާން އިބްރާހީމް ކަލިން
ތުރުކީގެ ރައީސް ތައްޔިބު އުރުދުޣާންގެ ޗީފް ފޮރިން ޕޮލިސީ އެޑްވައިޒަރ އަދި ތަރުޖަމާން އިބްރާހީމް ކަލިން
ރޮއިޓާސް
ތުރުކީ-ސްވިޑްން-ފިންލޭންޑް މަޝްވަރާތައް
ހަތިޔާރުގެ އެކްސްޕޯޓަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ އެމްބާގޯއާމެދު ރަނގަޅު ނިންމުމަކަށް ދެވޭނެހެން ހީވޭ: ތުރުކީ
 
ތުރުކީގެ ރައީސްގެ ޗީފް ފޮރިން ޕޮލިސީ އެޑްވައިޒަރ ވަނީ މިދެގައުމުގެ މަންދޫބުންނާއެކު ވަކިވަކިން ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައި
 
ބުދަ ދުވަހު ތުރުކީގައި ކުރިއަށްދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު، ހަތިޔާރުގެ އެކްސްޕޯޓަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ އެމްބާގޯ އުވާލުމާގުޅޭ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެ
 
ސީރިއާގެ ކުރްދިޝް ވައިޕީޖީ ގުރޫޕާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން ފެށި ހަރަކާތާއެކު، ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑުން ވަނީ އެގައުމަށް ހަތިޔާރު އެކްސްޕޯޓްކުރުން މަނާކޮށްފައި

ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑާއެކު ކުރާ މަޝްވަރާތަކުން، ހަތިޔާރުގެ އެކްސްޕޯޓަށް އިއުލާނުކޮށްފައިވާ އެމްބާގޯއާމެދު ރަނގަޅު ނިންމުމަކަށް ދެވޭނެކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސްގެ ތަރުޖަމާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފިންލޭންޑާއި ސްވިޑްންގެ މަންދޫބުންގެ ޓީމެއް ބުދަ ދުވަހު ތުރުކީއަަށް ވަޑައިގަންނަވާފައިވާއިރު، ތުރުކީގެ ރައީސް ތައްޔިބު އުރުދުޣާންގެ ޗީފް ފޮރިން ޕޮލިސީ އެޑްވައިޒަރ އަދި ތަރުޖަމާން އިބްރާހީމް ކަލިން ވަނީ މިދެގައުމުގެ މަންދޫބުންނާއެކު ވަކިވަކިން ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

މި ދެގައުމުގެ މަންދޫބުން ތުރުކީއަށް ވަޑައިގެންފައި ވަނީ ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް ދެގައުމުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ތުރުކީގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށެވެ. ތުރުކީގެ ތާއީދު އެކަމަށް އަދި ލިބިފައި ނުވާތީ، ފަސޭހައިން އެ ދެގައުމަށް ނޭޓޯގެ މެމްބަރަކަށް ވެވޭނެކަމަށް އޮތްއޮތުމަށް ވަނީ ބުރުއަރާފައެވެ.

ތުރުކީން ވަނީ، މި ދެގައުމަކީ ތުރުކީން ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ލޭބަލްކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތްދީފައިވާ ގައުމުތަކެއް ކަމަށް ބުނެ، އެދެގައުމު ނޭޓޯގެ މެމްބަރުންނަށް ވުމަށް އެއްބާރުލުން ނުދެވޭނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ކުރްދިސްތާން ވޯކަރސް ޕާޓީއާއި ފަތުހުﷲ ގުލެންގެ މީހުންނަށް އެދެގައުމުން ހިމާޔަތްދީފައިވާކަމަށް ތުރުކީން ތުހުމަތުކުރެއެވެ. އަދި އެގައުމާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ގައުމަކަށް އެގައުމުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭނެކަމަށްވެސް ތުރުކީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ތުރުކީން ވަނީ، އެގައުމުން ސްވިޑްން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް އެއްބަސްވެވޭނީ އެގައުމުގެ 5 ޝަރުތެއް ފުރިހަމަކުރުން ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ސްވިޑްންއިން ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށާއި، ހަތިޔާރުގެ އެކްސްޕޯޓަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ އެމްބާގޯވެސް އުވާލުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓެރިސްޓުންނަށް ސިޔާސީ ސަޕޯޓްފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލުމަށާއި، ޓެރަރިސްޓުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލުމުގެ އިތުރުން، ޕީކޭކޭއާއި ސީރިއާގެ ވައިޕީޖީ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ތުރުކީގައި ކުރިއަށްދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު، ހަތިޔާރުގެ އެކްސްޕޯޓަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ އެމްބާގޯ އުވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ރަނގަޅު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވި އެކަމުގެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ތުރުކީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިބްރާހީމް ކަލިން ވަނީ، ތުރުކީން ޓެރެރިޒަމާ ދޭތެރޭ ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކަކީ އެގައުމަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެކަމުގައި އެގައުމުގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތް ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑްގެ މަންދޫބުންނާ ހިއްސާކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސީރިއާގެ ކުރްދިޝް ވައިޕީޖީ ގުރޫޕާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން ފެށި ހަރަކާތާއެކު، ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑުން ވަނީ އެގައުމަށް ހަތިޔާރު އެކްސްޕޯޓްކުރުން މަނާކޮށްފައެވެ.

ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑުން ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ވުމަށް ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މެއި 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނޭޓޯގެ މެމްބަރުކަން އައު ގައުމުތަކަށް ދެވޭނީ މިހާރު ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ގޮތުގައި ތިބި 30 ގައުމުގެ ވޯޓް އެކަމަށް ލިބިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް