ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2022 | ބުރާސްފަތި 00:04
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު
2024އާ ހަމައަށް ދަތިކަމެއް ނެތި ދަރަނި ދެއްކޭނެ: ރައީސް
 
ރަޝިއާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އިޤްތިސާދަށް އަސަރު ކުރި ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އިޤްތިސާދު ހީނަރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ 2022 އާއި 2023 އަދި 2024 ގައި ދަތިކަމެއް ނެތި ދަރަނި ދެއްކޭނެ ކަމަށް

މިއަހަރު ދަރަނި ދެއްކުމުގައި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވެރޭޖް ކޮމްޕެނީ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ސާލިޙް ވިދާޅުވީ ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ރަނގަޅު ކަމަށާއި މިއަހަރާއި 2023 އަދި 2024 ވަނަ އަހަރު ވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ދަރަނި ދެއްކޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދައުލަތައް ލިބުނު އާމްދަނީ ލަފާ ކުރިވަރަށްވުރެ އިތުރު ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ އަސަރުތަކުގެ ސަބަބުން ޚަރަދު ބޮޑުވާތީ އެކަމާއި ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރަޝިއާ، ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަސަރުކޮށްފައިވާއިރު، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވެ، ތެލުގެ ސަބްސިޑީއަށް ކުރާ ޚަރަދު އެތައް ގުނައެއް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޚަރަދުތައް ބޮޑު ނަމަވެސް ދަރަނި ދެއްކުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ދަރަންޏަކީ އަބަދުވެސް ސަރުކާރަށް ނަގަމުން، ދައްކަމުން ދާއެއްޗެއް. އެގޮތުން މިއަހަރު ދައުލަތުން ދައްކަން ޖެހޭ ދަރަނި ދެއްކުމަށް ދަތިކަމެއް ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެއާއެކު 2023 ވަނަ އަހަރު، 2024 ވަނަ އަހަރުވެސް ދައްޗެއް ނެތި ބަޖެޓް ކުރެވިފާ ގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު

ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އިޤްތިސާދަށް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ވެސް އަސަރު ކޮށްފައިވާއިރު މިވަގުތު ދައުލަތަށް ލިބެން ހުރި އާމްދަނީ ދަށްވިޔަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ރިސޯޓް ބިމު ކުލި ކުޑަކުރަން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ.

ރައީސް ސާލިޙް ވިދާޅުވީ ރިިސޯޓް ބިމު ކުލި ކުޑަ ނުކުރަން ނިންމުމުން ކުރިން ބަޖެޓުގައި އުނިވެގެންދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރި ބައި ވެސް ކަވަރު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ވެސް ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް
ފިނޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާނަން – ރައީސް
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ޚާއްސަ މެހެމާނަކަށް، ރައީސް ސާލިހު!
ރައީސް ޞާލިހުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު އިޢުލާންކޮށްފި  
ކުރީ ސަރުކާރުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އެއްޗެއްވިއްޔާ އެ ޚަރަދު ކުރީ ރައްޔިތުން ޖަލުގައި ބައިތިއްބަން - ރައީސް
މާޅޮހަށް ވެސް ރައީސްގެ ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް - ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ވެސް
ވާދަވެރިންނަށް ރައީސްގެ ރައްދު - "އެންމެންވެސް ތިބީ ޓެސްޓްކޮށްފައި، ފަސޭހައިގައި ކަންކަން ކޮށްނުދެވުނު ބަޔަކަށް ދެންވެސް ކަންކަން ކޮށެއްނުދެވޭނެ"