ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2022 | ބުދަ 14:45
ވިލިލާމެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަޙުމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު
ވިލިލާމެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަޙުމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު
ރާއްޖެއެމްވީ
އަހުމަދު ނިހާންގެ ޝަރީއަތް
ނިހާންގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ކުށުގެ އެއް ދައުވާ ދައުލަތުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
 
ނިހާންގެ މައްޗަށް 6 ދައުވާއެއް އުފުލި
 
ދިފާއުން ބުނާ ގޮތުގައި ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުތައް ހޯދާފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި
 
ދެފަރާތުންވެސް ވަނީ ބައެއް ހެކިތައް ބަލައިނުގަތުމަށް އެދި ހުށައެޅުންތަކެއް ހުށައަޅާފައި

ވިލިލާމެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ 6 ދައުވާއަށް ބަލާއިރު، ރިޝްވަތުގެ ހިފުމުގެ ކުށުގެ އެއް ދައުވާ ދައުލަތުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބުދަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން މި އަޑުއެހުމުގައި އޮތީ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކަށް ދެފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކުމެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން ވަނީ، ނިހާން މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު މެދުވެރިވެގެން އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ -/150،000 (އެއްސަތޭކަ ފަންސާސްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޗެކެއް ލިބިގަނެފައިވާތީ އުފުލާފައިވާ ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަން ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ.

ސަބަބަކީ ހަމަ އެ ކުށާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ދައުވާވެސް އުފުލާފައިވާތީއެވެ.

ނިހާންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ އަދީބު ދޭ ފައިސާއަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން ޝައްކު ކުރެވެންޖެހޭ ހާލަތުގައި އަދީބު މެދުވެރިވެގެން -/150،000 (އެއްސަތޭކަ ފަންސާސްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޗެކެއް ލިބިގަނެ، މި ފައިސާއާއި އެހެން ފައިސާ އެއްކުރުމަށްފަހު ޕްލެޓިނަމް ރެޒިޑަންސްއިން ފްލެޓެއް ގަނެފައިވާތީއެވެ.

އެއަށްފަހު ދެފަރާތުންވެސް ވަނީ ބައެއް ހެކިތައް ބަލައިނުގަތުމަށް އެދި ހުށައެޅުންތަކެއް ހުށައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ނިހާންގެ ފަރާތުން ވަނީ އަހުމަދު އަދީބުގެ މޯބައިލް ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓާއި، އަދީބުގެ ހެކިބަހާއި، މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުތައް ބަލައިނުގަތުމަށް ހުށައަޅާފައެވެ.

Advertisement

ދިފާއުން ބުނާ ގޮތުގައި ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުތައް ހޯދާފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރެއް ނެތިއެވެ. ނަމަވެސް ދައުލަތުން ބުނާ ގޮތުގައި އެފަދަ ސްޓޭޓްމަންޓުތައް ހޯދުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ބޭނުން ނުވާކަން ބޭންކިންގ ޤާނޫނުން ސާފުވެއެވެ.

ނިހާންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ކުށުގެ އެއް ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވީނަމަވެސް، އޭނާގެ މައްޗަށް އިތުރު ދައުވާތަކެއް މި މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 2014 ވަނަ އަހަރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް މީހަކު އައްޔަން ކުރުމަށާއި، ހަމަ އެ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އައްޔަންކުރާ މެންބަރު ހޮވުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނެގި ވޯޓާ ގުޅިގެން، ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ރޮލެކްސް (ސަބްމެރީނާ) ބްރޭންޑްގެ ގަޑިއެއް ދިނުމަށް އަދީބު ގާތު އެދިފައިވާތީ ރިޝްވަތު ލިބިދިނުމަށް އެދުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވެއެވެ.

ހަމައެއާއެކު، އަހުމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު ދިން ރޮލެކްސް ބްރޭންޑްގެ ގަޑި ބަލައިގަނެފައިވާތީ ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ވަނީ އުފުލާފައެވެ.

މެންބަރުކަމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާ ކުރި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ހ.ސާމަރާ، އަހުމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު އަންގާ ގޮތަށް އަދާކުރުމުގެ މުގާބިލުގައި -/650،000 (ހަ ސަތޭކަ ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ ދިނުމަށް އަހުމަދު އަދީބު ގާތު އެދިފައިވާތީވެސް ރިޝްވަތު ލިބިދިނުމަށް އެދުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވެއެވެ.

އަދި އަހުމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު އެ އަދަދަށް ފައިސާ ދިނުމުން އެ ފައިސާ ހިފާފައިވާތީ ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ އުފުލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް