ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2022 | ބުދަ 11:58
މުހައްމަދު އަސްލަމް - މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުހައްމަދު އަސްލަމް - މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަޖިލިސް
ތަރައްގީގެ ވައުދުތައް
"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައި ވިޔަސް، އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން ކުން ފަޔަކުންގެ އުސޫލު ހިނގާ ކަމަކަށް"
 
އިންސާނުންނަށް ވީތީ ކުރަން ނިޔަތް ގަންނަ ބައެއް ކަންކަން ނުވެ ހުރޭ
 
އެއް ވައުދުތައް ވެވިފައި ހުންނަނީ އެ ކަމެއްގެ ހުރިހާ ތަފްސީލެއް ބެލުމެއް ނެތި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައި ވިޔަސް، ކުން ފަޔަކުންގެ އުސޫލު ހިނގާ ކަމަކަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފް ކުރެެއްވި ސުވާލަކަށް ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ. އަފީފު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ބައެއް ވައުދުތައް ނުފުއްދި ދިގުލައިގެން ދާތީ އެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ވައުދުތައްވާއިރު ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވެނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ނުކުރެވޭނީ ކޮން ކަމެއްތޯ މަޝްވަރާ ކުރެވޭތޯއެވެ. މިއަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރަށް ގިނަ ވައުދު ވަނީ ވައުދު ފުއްދުމުގެ ނިޔަތުގައި ނަމަވެސް ބައެއް ވައުދުތައް ވެވިފައި ހުންނަނީ އެ ކަމެއްގެ ހުރިހާ ތަފްސީލެއް ބެލުމެއް ނެތި ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން، ބައެއް ވައުދު ފުއްދުން ދިގުލައިގެންދާކަމަށެވެ.

ފުއްދޭ ވައުދުތައް ވެސް ހުރޭ. އަނެއްހެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައި ވިޔަސް، އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން ކުން ފަޔަކުންގެ އުސޫލު ހިނގާ ކަމަކަށް
މުހައްމަދު އަސްލަމް / ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ވެފައިވާ ގިނަ ވައުދުތައް ފުއްދަމުންދާ ކަމަށާއި، އިންސާނުންނަށް ވީތީ ކުރަން ނިޔަތް ގަންނަ ބައެއް ކަންކަން ނުވެ ހުންނަ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
27%
0%
36%
27%
9%
ކޮމެންޓް