ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2022 | ބުދަ 09:51
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ސުވާލުކުރެއްވުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ސުވާލުކުރެއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މިނިސްޓަރު އަސްލަމްއާ ސުވާލުކުރުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވައުދެއް ނަމަވެސް ބަޖެޓެއް ނެތި މަޝްރޫއެއް ނުފެށޭނެ - މިނިސްޓަރު އަސްލަމް
 
މަޝްރޫއަކީ 522 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
 
މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހަމަނުޖެހި މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚެއް އަދި ދަންނަވަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވައުދެއް ނަމަވެސް ބަޖެޓެއް ނެތި މަޝްރޫއެއް ނުފެށޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވީ، ތ. ވޭމަންޑޫ – ކިނބިދޫ ކޯޒްވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚެއް އޮޅުންފިލުވުމަށް ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ކުރެއްވި ސުވާލަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހަމަނުޖެހި މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚެއް އަދި ދަންނަވަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މަޝްރޫއާ ގުޅޭ އެހެން މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އެ މަސައްކަތަށް ހޭދަވާނީ ކިހާވަރެއްތޯ ބަލައި، އެކަމަށް ހުރި ދަތިތައް ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މި މަޝްރޫއަކީ 522 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް ކަމަށާއި، އެކަމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައިވެސް ކަނޑައެޅިފައި އޮތީ، އެއް މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. އެ އަދަދަކީ މި މަޝްރޫއު ފެށްޓޭނެ ވަރުގެ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަކަށް އެ މަސައްކަތް ފަށްޓަވާނެ ކަމަށާއި، މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ފެށުނު ނަމަވެސް މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ނުނިމޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ކޯޒްވޭ އެޅުމަށް އޮތް ސަރަހައްދުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރަައްގީ ކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަަށެއް އޮތްކަމަށާއި، އެރަށުގެ މައްސަލަވެސް އެ މިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ހައްލުކުރެވިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވަނީ ރައީސް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް