ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2022 | ބުރާސްފަތި 16:45
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖޫނިއަރ ޓީޓީ ކުޅުންތެރިންނަށް ހިތްވަރުދެއްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖޫނިއަރ ޓީޓީ ކުޅުންތެރިންނަށް ހިތްވަރުދެއްވަނީ
ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން
ރައީސްގެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ކުޅިވަރަށް
ޖޫނިއަރ ޓީޓީ މުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް ހިތްވަރުދޭން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކިހާ ވަގުތެއް ހޭދަކުރެއްވި؟
 
ކެބިނެޓް ކެންސަލް ކުރެއްވުމަށްފަހުވެސް ރައީސް ކުޅުންތެރިންނަށް ހިތްވަރުދެއްވަން ވަޑައިގެންނެވި

މި މެއިމަހުގެ 9ން 11އަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި، ސައުތު އޭޝިޔަން ޖޫނިއަރ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލްޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕަކީ ދެގޮތަކުން ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު މުބާރާތެކެވެ. އެމުބާރާތުގެ އެއް ކާމިޔާބީއަކީ ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ހޯދި ކާމިޔާބީއެވެ. އެއީ އަންހެން ޓީމް އިވެންޓްގެ ދެ ކެޓަގަރީންވެސް ލޯ މެޑަލް ހޯދުމެވެ. އަދި އަންހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުންވެސް ލޯ މެޑަލް ހޯދުމެވެ. ހަމައެހެންމެ އަންހެން ސިންގަލްސްގައި ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ ރިހި މެޑަލް ހޯދުމެވެ. ސެމީފައިނަލްގައި އިންޑިޔާގެ ކުޅުންތެރިއަކު ބަލިކޮށް, ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރުމެވެ.

އެއާއެކު ދެން ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމެވެ. ސަރަހައްދީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެޑެރޭޝަންތަކުގެ ތައުރީފް ލިބުމެވެ. މުބާރާތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމައަށް އިންތިޒާމްކުރެވުމެވެ. އިތުރު މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ލިބޭނެކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބުމެވެ. ފުޓްބޯޅައާއި ވޮލީބޯޅަ ނޫނަސް, ފެންވަރު ރަނގަޅު ގައުމުތަމުން ބަލައިގަންނަ ފެންވަރަށް މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބުމެވެ.

Advertisement

މިކަންކަން ހާސިލްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ސަރުކާރުން ކުޅިވަރަށް ދެއްވާ އަހައްމިއްޔަތެވެ. ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކުޅިވަރަށް ދެއްވާ ސަމާލުކަމެވެ. ޓީޓީ މުބާރާތަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިސްކަމެވެ. ތިން ދުވަހަށް ދެމިގެންދިޔަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައިރު ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުޅިންތެރިންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމަށް އެތައް ގަޑިއިރެއް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ހޯލްގައި ހޭދަކުރެއްވިއެވެ. މުހިއްމު އެތައްކަމެއް ދޫކުރައްވާ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓީޓީއަށް އަދި ކުޅިވަރަށް އެ ދެއްވާ ސަމާލުކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް މިމުބާރާތް ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު. ގާތްގަނޑަކަށް 6 ފަހަރަށް ވެންނެވި. ޖުމްލަ އެތަނުގަ އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން، ހޭދަކުރެއްވި ދިހަވަރަކަށް ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިން. އޮފީހުގައި އިންނަވާފަ ހަމަ ކެބިނެޓްވެސް ކެންސަލްކުރައްވާފަވެސް މުހިއްމު މެޗުތަކަށް ވަޑައިގެންނެވި. އެކަމުން އެކަނިވެސް ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ރައީސްގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބޭ އެހީތެރިކަން ވަރަށްބޮޑަށް ފާހަގަވެގެންދޭ.
އަހުމަދު މަހުލޫފް / ޔޫތު މިނިސްޓަރ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝައުގުވެރިކަން ފެށޭ ހިސާބަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ޒުވާން ދުވަސްވަރެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ ކުޅިވަރު ކުޅުއްވި، ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިހާރުވެސް ކުޅިވަރު ކުޅުއްވައެވެ. ނިމިގެންދިޔަ ރޯދަމަހު ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައިވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޓީމަށް ކުޅުއްވިއެވެ. ވޮލީބޯޅަ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ކުޅުއްވައެވެ. ނަތީޖާއަކީ ކުޅިވަރުގެ ކަންކަން އެހާ ތަފްސީލްކޮށް ރައީސާ ހިއްސާކުރަންވެސް ނުޖެހުމެވެ. މުބާރާތް އޮންނަކަމާއި, ރާއްޖެ ބައިވެރިވާކަމާއި, ތައްޔާރުވަމުންދާކަން އެނގިވަޑައިގަތުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަމާލުކަން ލިބިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމްވެސް ރަށުގައި ވަޑައިގެން ނެތްނަމަވެސް މުބާރާތުގެ ކަންކަން ކައިރިން ބެއްލެވިއެވެ. މުބާރާތް ނިމުމުން ޓީމާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަރުހަބާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހިތްވަރު ދެއްވިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ ސަޕޯޓް ދިވެހި ކުޅިވަރަށް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. ދެން އޮތީ ކުޅިވަރު ހިންގަވަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އަދިވެސް އިތުރު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީ ގަޑީގައި ވަޑައިގެން ކުޅުންތެރިންނަށް ހިތްވަރުދެއްވަނީ - ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން
އަޅުގަނޑުމެން ހަވާލުވެގެން ތިބި މީހުންނަށް އަދިވެސް މިއޮތީ ރަނގަޅު އިތުރު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. ފިރިހެން ކުދިންނަށްވެސް އަމާޒުކޮށްގެން, އެކުދިންނަށްވެސް މެޑަލް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދިނުން.
އަހުމަދު މަހުލޫފް/ ޔޫތު މިނިސްޓަރ

ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމާއި, ސަރަހައްދީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވައެވެ. އެކަން އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ފާހަގަކުރައްވައެވެ. ނިމިގެންދިޔަ ޓީޓީ މުބާރާތަކީ އޭގެ ހެތްކެކެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް
ފިނޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާނަން – ރައީސް
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ޚާއްސަ މެހެމާނަކަށް، ރައީސް ސާލިހު!
ރައީސް ޞާލިހުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު އިޢުލާންކޮށްފި  
ކުރީ ސަރުކާރުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އެއްޗެއްވިއްޔާ އެ ޚަރަދު ކުރީ ރައްޔިތުން ޖަލުގައި ބައިތިއްބަން - ރައީސް
މާޅޮހަށް ވެސް ރައީސްގެ ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް - ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ވެސް
ވާދަވެރިންނަށް ރައީސްގެ ރައްދު - "އެންމެންވެސް ތިބީ ޓެސްޓްކޮށްފައި، ފަސޭހައިގައި ކަންކަން ކޮށްނުދެވުނު ބަޔަކަށް ދެންވެސް ކަންކަން ކޮށެއްނުދެވޭނެ"