ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2022 | އަންގާރަ 16:11
މިސްރުގެ ސަފީރު
މިސްރުގެ ސަފީރު
ރައީސް އޮފީސް
ސަފީރުން ރައީސްއަށް ފަތްކޮޅު އެރުވުން
އިންޑޮނޭޝިއާ އާއި މިސްރުގައި ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް އިތުރު ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދޭން މަޝްވަރާ ކޮށްފި
 
ރައީސް ވަނީ ދެ ޤައުމުން ރާއްޖެއާ މެދު ބާއްވާ ގާތް ގުޅުމަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައި
 
ރައީސް ވަނީ އެ ދެ ޤައުމާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި
 
ދެ ޤައުމުގެ ސަފީރުން ފަތް ކޮޅު އެރުއްވީ އަންގާރަ ދުވަހު

އިންޑޮނޭޝިއާ އާއި މިސްރުގައި ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ހުރި މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް މި މަޝްވަރާތައް ކުރެއްވީ އިންޑޮނޭޝިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ދޭވީ ގުސްތީނާ ޓޯބިންގ އާއި މިސްރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މާގެދް މުސްލިޙް ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުއްވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު އެ ދެ ޤައުމާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހި ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސަފީރާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ޤައުމާއި ރާއްޖެއާ އޮތް ގާތް ގުޅުމުގެ ސިއްރަކީ ދެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތް ގާތް ދޭދޭ ގުޅުން ކަމަށެވެ. އެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއާއި، ތަރައްޤީއާއި، ސަރަޙައްދީ ގުޅުންތަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ދެ ޤައުމު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ރައީސް މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާ ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވައި އެ ޤައުމުގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. އަދި އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް ވިސާ ލިބޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ރައީސް މަޝްވަރާ ކުރައްވިއެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސަފީރު - ރައީސް އޮފީސް

މިސްރުގެ ސަފީރާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައިވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ މިޞްރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ދެމުން އަންނަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމަށްޓަކައި އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ޢަބްދުލް ފައްތާޙް އަލް ސީސީއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިންނާއި މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން މިސްރުން ރާއްޖެއަށް ދެމުން އަންނަ ފުރުޞަތުތައް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި މިޞްރުގެ އަލް އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީން ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާތީ އެކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ މިޞްރުގެ ސަފީރު ވަނީ ރާއްޖެއަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ސްކޮލަރޝިޕްގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ފަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ދެ ޤައުމުން އިސްކަންދޭ ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސިއްހަތާއި، ހަކަތައާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ކުރިމަގުގައި އިތުރަށް ގުޅުންބަދަހި ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް