ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2022 | ހޯމަ 16:22
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
މަތީ ތައުލީމު ލޯން ސްކީމް
ލޯން ސްކީމުން 21 މިލިއަން ބާކީވާތީ އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލަނީ
 
މިއަހަރު ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 393 ކުދިންނަށް ލޯނު ދޭން ވަނީ ނިންމާފައި

ރާއްޖޭން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުގައި، ލޯން ސްކީމުން ބާކީވާ ފައިސާއިން އިތުރު ލޯނުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލޯން ސްކީމުގެ ދަށުން ލޯނު ލިބުނު ކުދިންގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާއްމުކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ 393 ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ދޭން ދާ ޚަރަދު، އެކަމަށް ބަޖެޓް ކުރި އަދަދަށްވުރެ މަދުކަމަށެވެ. އެގޮތުން 21 މިލިއަން ރުފިޔާ ބާކީވާ ކަމަށާއި، އެއިން އިތުރު ލޯނު ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އިތުރު ލޯނު ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލަން މިހާރު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ތަފްސީލުތައް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އިއުލާންކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ގަސްދު މި ކުރަނީ މި ފައިސާއިން އިތުރު ލޯނުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދޭން. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެމަސައްކަތް އެބަ ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އަވަހަށް، އެ ފައިސާއިން ލޯނު ދޫކުރާނީ ކިހިނެއްކަމާ، ކޮން ބަޔަކަށްކަމާ، އެފަދަ ތަފްސީލް މީޑިޔާއާ ހިއްސާ ކުރާނަން.
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން

މިއަހަރު ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ލޯން ސްކީމުގެ ދަށުން 1000އަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ވަނީ ލޯނަށް އެދިފައެވެ. ނަމަވެސް އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ 393 ދަރިވަރަކަށް އެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައި، ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާއްމުކޮށްފައެވެ. އެ ލިސްޓާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި