ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2022 | ހޯމަ 16:13
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
މަތީ ތައުލީމް ލޯނު ސްކީމް
ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ސްކީމުގެ ދަށުން މިފަހަރު 393 ދަރިވަރުންނަށް ފުރުސަތު
 
މިއަހަރުގެ ލޯން ސްކީމަށް 1000 ދަރިވަރުން ފޯމު ހުށަހެޅި

ރާއްޖޭން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީން ހޯދަން އިއުލާން ކުރި ލޯނު ސްކީމުގެ ދަށުން 393 ދަރިވަރުންނަށް ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައި ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ލޯން ސްކީމުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. އެ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުމުގެ އިތުރުން އެ ނަތީޖާއާ ގުޅިގެން ހުރި ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން 2022 މެއި 24 ގެ މެންދުރު 12ގެ ކުރިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ.

Advertisement

ލޯން ސްކީމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވީ ލޯނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން 1000 ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އުސޫލު އޮތް ގޮތަށް ބަލައި ފުރުސަތު ދެވުނީ މަދު ދަރިވަރުންނަށް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުތައް ވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ލޯނު ފުރުސަތު ދިނުމުގައި ބޮޑަށް ބަލާފައިވާނީ ރާއްޖޭން މީހުން ބިނާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަށް އިސްކަން ދީގެން ކަމަށާއި އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުންނާއި މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލި ކަމަށެވެ. މިހާރު ކިޔަވަމުން ދާ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ދިނުމުގައި ބަލާފައިވާނީ ކޯހުގެ މުއްދަތަށާއި މާލީ ހާލަތަށް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޑިސަޕޮއިންޓްވި ލޯނު ދެވޭ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން މަދުވި ކަމަށްޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް މީގެ ތަފްސީލަށް ބަލާލީމަ ވެފައި އޮތްގޮތް ވަރަށް ސާފު. އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން ލޯނު މިދެނީ ރާއްޖެއަށް މީހުން ބިނާ ކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ބަލައިގެން. އެހެންވީމަ ވަކި އެއް ދާއިރާއަކަށް އާދަޔާ ހިލާފަށް ސްލޮޓްތައް ގިނަ ކުރުމަކީ އެހެންދާއިރާތަކަށް ކުރެވޭ ބޭއިންސާފެއް. އަދި ރާއްޖޭގެ މުޅި ތަރައްގީއަށް ވިސްނާއިރު އެއީ އެކަން ކުރަން ޖެހޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ވެސް ނޫން،
ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން

މިއަހަރު ލޯން ސްކީމަށް ފޯމު ހުށަހެޅި ކުދިންގެ ތެރެއިން ޑިސްކުއަލިފައިވި ކުދިންތަކުގެ އަދަދު މަދު ކަމަށް މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، ޓްރެއިނިންގ ސްކީމުގައި ނެތް ކޯސްތަކަށް 29 ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލި ކަމަށާއި އޭލެވެލް އަދި އޯލެވެލް ސެޓްފިކެޓްތައް ނުލައި ވެސް ކުދިން ފޯމުތައް ހުށަހެޅި ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ލޯން ސްކީމް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ލޯންގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޗާރޖް 3 އިންސައްތައިން 1 އިންސައްތައަށް ކުޑަކުރުމަށްފަހުއެވެ.

މިއަހަރުގެ ލޯން ސްކީމް އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ 2022 ފެބްރުއަރީ 7 ގައެވެ. އެ ފުރުސަތު 2022 މާޗް 3 އާ ހަމައަށް ހުޅުވާލި އިރު އެހެން އަހަރުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ފޯމުތައް އެސެސް ކުރަން މިއަހަރު ވަގުތު ނެގި ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރު ހުޅުވާލި ލޯނު ފުރުސަތު ލިބުނު ކުދިންގެ ވަގުތީ ލިސްޓް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި އާއްމުކޮށްފައިވާއިރު ދާއިމީ ލިސްޓް އާއްމު ކުރާނީ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބޭ ޝަކުވާތައް އެސެސް ކުރުމަށްފަހު 2022 ޖޫން 5 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި