ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2022 | ހުކުރު 11:42
އެމްޓީސީސީއާ މަޝްރޫއުތައް ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން
އެމްޓީސީސީއާ މަޝްރޫއުތައް ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން
އެމްޓީސީސީ
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ވިލުފުއްޓާ ދިޔަމިގިލީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
 
ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައަކީ ގިނަ ރަށްރަށަށް ދިމާވަމުންދާ ބޮޑު މައްސަލައެއް

ތ. ވިލުފުށި އަދި ތ. ދިޔަމިގިލީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި ދެރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ދެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމްއެވެ. އަދި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޕަރމަނަންޓް ސެކެޓްރީ ޒީނިޔާ އަހުމަދު ހަމީދެވެ.

ތ. ދިޔަމިގިލި

ތ. ދިޔަމިގިލި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 205 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށިލުމާއި، 392 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ. މިއީ 23،164،180 (ތޭވީސް މިލިއަން އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުހާސް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ) ރުފިޔާ އަށް 365 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއެެކެވެ.

ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ތ.ދިޔަމިގިލީގެ 890 މީހުންގެ އާބާދީން ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާތާ ވަނީ އެތައް އަހަރެއް ވެފައެވެ. ތ.ދިޔަމިގިލީގައި އެންމެ ބޮޑަށް ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެފައިވަނީ ރަށުގެ ފުއްޓަރު ފަރާތާއި ދިމާލުންނެވެ. ރަށް ގިރުމާއި ހުޅަނގުގައި އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން މީހުން އުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ ބައެއް ގޯތިތައް ފަޅުކޮށް އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށްވެސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުށް ރަށް ގިރައި އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ދަނޑުތައް ހަލާކުވެ ދަނޑުވެރިންނަށް އެތައް ގެއްލުމަކާއި ދަތިތަކެއްވެސް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.

ތ. ވިލުފުށި

ވިލުފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 3،047 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި، 1،869 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ފަތާ ސަރަޙައްދު ފުންކުރުމާއި، 135 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ގްރޮއިން ޖެހުމާއި، 184 މީޓަރު ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމުގެ އިތުރުން، ފަތާ ސަރަޙައްދު ވަކިކުރުމަށް ބެރިޔަރ ފްލޯޓްސް އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މަޝްރޫއަކީ 11،192،295.14 (އެގާރަ މިލިއަން އެއްލައްކަ ނުވަދިހަދެހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަފަސް ރުފިޔާ ސާދަ ލާރި) ގެ މަޝްރޫއެކެވެ. މަޝްރޫއު ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 130 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

މި މަޝްރޫއު ނިމުމާއިއެކު ރަށް ގިރުމުގެ ސަބަބުން ތ.ވިލުފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވަމުން ދިޔަ ދަތިތަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި، ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްވުމުގެ އިތުރުން މި މަޝްރޫއު ނިމިގެންދާއިރު ވިލިފުށި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ، އަދި ހިތްހަމަޖެހޭފަދަ ފަތާ ސަރަހައްދެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް