ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2022 | ހޯމަ 19:18
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ބިލު ތަސްދީގުކުރައްވައި ސޮއިކުރައްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ބިލު ތަސްދީގުކުރައްވައި ސޮއިކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ބިލު
ޖަމްއިއްޔާތަކުން ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ބިލު، ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
 
ޖަމްއިއްޔާތަކަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ދާއިރާތަކާއި، ފައިސާ ހޯދުމާއި، ޖަމްއިއްޔާތަކުން ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބިލުގައި ހިމެނޭ
 
މި ބިލަކީ 18 އެޕްރީލް 2022 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 32 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރި ބިލެއް

ޖަމްއިއްޔާތަކުން ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތަސްދީގުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބިލަކީ 18 އެޕްރީލް 2022 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 32 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރި ބިލެކެވެ.

މި ބިލަކީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުން ލިބިދޭ، ޖަމްއިއްޔާތައް ހަދައި ހިންގުމުގެ ހައްގު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތައް އުފެއްދުމާއި، ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، ހިންގުމުގެ އިޖުރާއަތުތަކާއި، ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތަކަށް ލިބިގެންވާ ހައްގުތަކާއި ސިފަތަކާއި، ޖަމްއިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ބިލެކެވެ.

މި ބިލުގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި، ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ހިންގޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް، ޖަމްއިއްޔާތަކުން މުޖުތަމައުގެ ހަމަޖެހުމާއި ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މަގެއް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ފަހިކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ޖަމްއިއްޔާތަކަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ދާއިރާތަކާއި، ފައިސާ ހޯދުމާއި، ޖަމްއިއްޔާތަކުން ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ އިތުރުން، ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޖަމްއިއްޔާއެއް އުވާލެވޭނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުންވެސް، ބިލުގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. 

Advertisement

މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ވުމުން، މި ގާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ޖަމްއިއްޔާތައް ބެހިގެންވާ ބައިތައް ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ، މި ބިލު ގާނޫނަކަށްވެ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމްއިއްޔާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގާފައިނުވާ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި، އަހަރީ ފީ ދައްކާފައިނުވާ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި، އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައިނުވާ ޖަމްއިއްޔާތަކަށް، އަހަރީ ފީ ދެއްކުމަށާއި ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަންޖެހިފައިވާނަމަ އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށާއި، އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް 6 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދިނުމަށްފަހު، އެގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެ ޖަމްއިއްޔާއެއް އުވާލުމުގެ ބާރު ޖަމްއިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.

މި ބިލު ގާނޫނަކަށްވެ އަމަލުކުރަން ފަށާތާ 30 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޖަމްއިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރކަމުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީހަކު އައްޔަންކުރަންވާނެކަމުގައި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި ބިލު ގާނޫނަކަށްވެ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރާނީ ޖަމްއިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރ ކަމަށާއި، ޖަމްއިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރ އައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަސްދީގުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަމްބަރު:03/2022) މިއަދު ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކުރައްވާފައެވެ. މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ގާނޫނު ފާސްވެ، ތަސްދީގުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 (ހައެއް) މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުގައެވެ. އަދި މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޖަމްއިއްޔާތަކާބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2003/1) އުވިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް