ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2022 | ހޯމަ 18:45
2021 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖު
2021 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖު
ރޮއިޓާސް
ހައްޖު ކޯޓާ
މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން، ހައްޖު ކޯޓާ އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރެވޭ – އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
 
ރާއްޖެއިން މީހުން ހައްޖަށް ފޮނުވުމަށް މިއަހަރު ލިބޭނީ 453 ކޯޓާ

މި އަހަރު ހައްޖަށް ދިއުމަށް ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ކޯޓާގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަހުމަދު އަދީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައޫދީއަރަބިއާއިން މިއަހަރު އެއް މިލިއަން މީހުންނަށް ހައްޖުވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ދީފައެވެ. ސައޫދީގެ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ މިނިސްޓްރީން ބުނީ، (ސައޫދީއާއި އެ ގައުމުން ބޭރުގެ މީހުންވެސް ހިމެނޭގޮތަށް) ޖުމުލަ 1 މިލިއަން މީހުންނަށް ހައްޖުވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން މީހުން ހައްޖަށް ފޮނުވުމަށް މިއަހަރު ލިބޭނީ 453 ކޯޓާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މަސްޖިދުލް ހަރަމްގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ، ގައުމުތަކުން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ދީފައިވާ ކޯޓާ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފައެވެ. އެ ލިސްޓުގައިވާ ގޮތުން ރާއްޖެއާއި އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ލައިބީރިއާއަށް ލިބެނީ 453 ކޯޓާއެވެ.

މިކަމާގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަހުމަދު އަދީލް ވިދާޅުވީ، ކޯޓާގެ ރަސްމީ އަދަދު ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އަދި ހިއްސާކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި، މިފަހަރު ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން ހުރިހާ ގައުމުތަކަށް ވެސް އެގައުމަކަށް އާންމުކޮށް ދޫކުރާ ކޯޓާގެ 45 އިންސައްތަ ދެއްވާނެކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީން މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި ކޯޓާ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސައޫދީގެ ސަރުކާރާއި ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރަމުން ދާކަމަށާއި، އުއްމީދަކީ މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން އިތުރު ކޯޓާ ލިބިގެންދިއުން ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މި އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކުރުމަށްޓަކާ ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން. އެހެންވީމަ ރަސްމީ އަދަދަކީ ކިހާވަރެއްކަމެއް ސީދާ ދަންނަވާކަށް ނޭނގެ. އުއްމީދު އެބައޮތް އިތުރުކުރުމުގެ.
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަހުމަދު އަދީލް

އަދީލް ވިދާޅުވީ ހައްޖަށް މީހުން ފޮނުވުމަށް ގްރޫޕުތަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އިތުރުން 3 ކުންފުންޏަކަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަހަރު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އިތުރުން 2 ކުންފުންޏަކަށް ދިނުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާންކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެކަމުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އަންނަ ހަފުތާތެރޭގައި އެކަން ކަނޑައެޅިގެންދާނެ ކަމަށް އަދީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑްގެ ކުރިން، ރަސްމީ 1000 ކޯޓާގެ އިތުރުން އިތުރު 1000 ކޯޓާއާއެކު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ރާއްޖެއަށް 2000 ކޯޓާ ލިބެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19އާއެކު ސައޫދީން ކޯޓާ ދޭ މިންވަރު މަދުކޮށްފައިވާއިރު، 2020 ވަނަ އަހަރު ހައްޖުވާން ބޭރު ގައުމުތަކުން އައުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައެއްނުވެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުވެސް 2.5 މިލިއަން މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން، ފާއިތުވި 2 އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އާންމު އުސޫލުން ހުއްދަދޭ މިންވަރަށްވުރެ މަދު މީހުންނާއެކުގައެވެ. އެގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވަނީ 1000 މީހުންނަށެވެ. އަދި ނިމިދިޔަ 2021 ވަނަ އަހަރު 60،000 މީހުންނަށް ހައްޖުވުމުގެ ފުރުސަތު ސައޫދީން ވަނީ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް