ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2022 | ބުރާސްފަތި 14:12
ޖަޕާންގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމީ، ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ ކޮއިޗި ހަގިއުޑާ
ޖަޕާންގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމީ، ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ ކޮއިޗި ހަގިއުޑާ
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާގެ ތެލަށް ޖަޕާނުން އެމްބާގޯ އިއުލާންކުރުން
ވަގުތުން ވަގުތަށް ރަޝިއާގެ ތެލަށް އެމްބާގޯ އިއުލާންކޮށް އަމަލުކުރަން އުދަނގޫވާނެ: ޖަޕާން
 
ޖަޕާނަށް އެތެރެކުރާ ގޭހުގެ ނުވަ އިންސައްތަ އިމްޕޯޓްކުރަނީ ރަޝިއާއިން
 
ޖަޕާނަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ތެލުގެ ހަތަރު އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީީ ރަޝިއާއިން
 
ހަގިއުޑާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އެގްޒެކިއުޓިވް މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެމެރިކާގެ ވޮޝިންގްޓަނަށް ކުރައްވާފައިވާ ދަތުރުފުޅުގައި

ވަގުތުން ވަގުތަށް ރަޝިއާގެ ތެލަށް އެމްބާގޯ އިއުލާންކޮށް އަމަލުކުރަން އުދަނގޫވާނެކަމަށް ޖަޕާނުން ބުނެފިއެވެ.

ޖަޕާންގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމީ، ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ ކޮއިޗި ހަގިއުޑާ ވަނީ ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ރަޝިއާ އާ ދެކޮޅަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ވަގުތުން ވަގުތަށް ރަޝިއާގެ ތެޔޮ އިމްޕޯޓުކުރުން މަނާކުރަން އެގައުމަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހަގިއުޑާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އެގްޒެކެޓިވް މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެމެރިކާގެ ވޮޝިންގްޓަނަށް ކުރައްވާފައިވާ ދަތުރުފުޅުގައެވެ.

އީޔޫއިން ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ރަޝިއާ އާ ދެކޮޅަށް އަޅަން އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. މިފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާގެ ތެލަށް ޤައުމުތަކުން އެމްބާގޯ އިއުލާންކުރުންވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ޖަޕާންގެ މިނިސްޓަރު ވަނީ އެޤައުމުގެ ރިސޯސްތައް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ވަގުތުން ވަގުތަށް މިފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން އުނދަގޫވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ކޮމަރސް، ޖީނާ ރައިމޮންޑޯއާ ބައްދަލުކުރައްވާ ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ޖަޕާންގެ މިނިސްޓަރު ވަނީ ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން އެއްވިސްނުންތަކެއް ގެންގުޅޭ ގައުމުތަކުން ގުޅިގެން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ހަމާވަމުންދާ ކަމަށާއި މި މަޝްވަރާތަކުގެ ސަބަބުން ޖަޕާނާއި އެމެރިކާގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިނިސްޓަރު ހަގިއުޑާ ވަނީ އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް އެނަރޖީ ޖެނިފަރ ގްރަނޯމް އާވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ހަގިއުޑާ ވަނީ އެމެރިކާއިން ޖަޕާނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ލިކުއިފީޑް ނެޗުރަލް ގޭސް (އެލްއެންޖީ) ފޯރުކޮށްދިނުން އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ. އަދި އެމެރިކާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ގޭހުގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެގައުމުން ރަޝިއާއަށް ބަރޯސާވާންޖެހެ މިންވަރު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ހަގިއުޑާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާއިން އެލްއެންޖީ ހޯދުމަށް ޖަޕާންގެ ސަރުކާރުން އެގައުމުގެ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ޕަބްލިކް ފައިނޭންސިންގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ހަގިއުޑާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ޖަޕާނަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ތެލުގެ ހަތަރު އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީީ ރަޝިއާއިންނެވެ. ޖަޕާނަށް އެތެރެކުރާ ގޭހުގެ ނުވަ އިންސައްތަ ރަޝިއާއިން އިމްޕޯޓްކުރާއިރު، އެގައުމަށް އެތެރެކުރާ ކޯލްގެ 11 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ރަޝިއާއިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
20%
20%
0%
60%
0%
ކޮމެންޓް