ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 11:08
ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން
ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ފިތުރު ޢީދު
އެންމެންނަށް އޮތް އުފާވެރި ދުވަހެކެވެ.
 
ނިކަމެތީންނާއި ފަޤީރުންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަމުގެ ޝުޢޫރުތައް ގެނެސް ދިނުމަކީ، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ވާޖިބެއް  

ޢީދު ދުވަހަކީ އުފާވެރި ކަމުގެ ދުވަހެކެވެ. އަދި އެއީ ވަކިބަޔަކަށް އޮތް ދުވަހެއް ނޫނެވެ. އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ކުދިބޮޑު، އަންހެން، ފިރިހެން، އެންމެންނަށް އޮތް ދުވަހެކެވެ. ދުވަހުގެ އުފާވެރިކަމަކީ، އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ އެންމެންނަށް އޮތް އުފާވެރިކަމެކެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ ހިފުމަށާއި ޝައްވާލް މަސް އައުމުން ޢީދު ކުޅައުމަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ، ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘް ކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. (ރަމަޟާން މަހުގެ) ހަނދު ފެނުމުން ތިޔަބައި މީހުން ރޯދަހިފާށެވެ. އަދި (ޝައްވާލު މަހުގެ) ހަނދު ފެނުމުން ތިޔަބައި މީހުން ރޯދަހިފުން ހުއްޓާނުލާށެވެ.! މި ހަދީޘްގައި ކީރިތި ރަސޫލާއާ މުޚާތަބު ކުރައްވާފައި އެވަނީ، އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށެވެ. މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތަށެވެ. މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ވަކިބަޔަކަށް ނޫނެވެ. ރޯދަ ފަރުޟު ކުރައްވައި ކީރިތި ޤްރުޢާންގައި ބާވާލައްވާފައިވާ އަމުރުގެ ބަސްފުޅުވެސް ކުރިމަތި ކުރައްވާފައިވަނީ، މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތަށެވެ.

މި އެންގެވުންތައް މިހެން ހުރުމާއެކު، އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރޯދަ ހިފުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު އައިން އަކަށް ވުމުގެ އިތުރަށް، އެއީ ޖަމާޢީ ވާޖިބެއް ވެސް ކަމުގައެވެ. އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ އަފްރާދުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ރޯދަ ހިފަމުންދާއިރު، އެމީހާގެ ޢާއިލާގެ މީހުންނާއި އެމީހާގެ ދާއިރާގެ މީހުން ރޯދަ ހިފުމަށް ބާރުއަޅައި ނަސޭހަތްތެރިވާންޖެހޭނެ ކަމުގައެވެ.

ޢީދުގެ ކަންތައް އޮތީވެސް ހަމަ މިފަދައިންނެވެ. އެއީވެސް ޖަމާޢީ ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އުޅޭ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުން ކަމުގައިވާ ނިކަމެތިންނާއި ފަޤީރުންނަށް ޢީދުގެ އުފާ ހާއްސަ ކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން އެމީހުންނަށް ތަނަވަސްކޮށްދީގެންނެވެ. ވީމާ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކުރަންވީ، އެބައި މީހުންގެ މަތިންނެވެ. އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެމީހުންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަމުގެ ޝުޢޫރުތައް ގެނެސް ދިނުމަކީ، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ވާޖިބެކެވެ.  

ނޯޓް: ދީނުގެމަގު މި ނޫހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 1986ން 2008ށް ނެރުނު ނޫހެކެވެ. މި ނޫސް ނެރުމުގެ ބޭނުމަކީ، އާންމުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އިސްލާމީ އުޚުވަތްތެރިކަމުގެ ރޫހު ފެތުރުމެވެ. މި ނޫސް އޭރު ނެރެފައިވަނީ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު އެވެ. މި ލިޔުމަކީ ދީނުގެމަގުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ނަކަލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް