ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 09:05
ޗައިނާގެ އެމްބެސެޑަރު އެޤައުމުގެ އިސް ވަފުދަކާއެކު
ޗައިނާގެ އެމްބެސެޑަރު އެޤައުމުގެ އިސް ވަފުދަކާއެކު
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
ޗައިނާ - ރާއްޖެ ގުޅުން
ރާއްޖޭގެ ކަންކަންމުގެ ތެރެއަށް ޗައިނާއިން ވަންނަން މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ – ޗައިނާ އެމްބެސެޑަރު
 
އެޤައުމަކުން ތަރައްޤީއާއި އިޖުތިމާއީ ކަންކަން ކުރަން ދިވެހި ރައްޔިތުން ނިންމާފައިވާ މިނިވަން ނިންމުންތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ޗައިނާއިން ވަންނަން މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށް ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އެމްބެސެޑަރު ވަންގ ލިޒިންގ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލިޒިންގ މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ނޫހަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ. އެމްބެސެޑަރު ލިޒިންގ ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި 50 އަހަރު ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ދެޤައުމުގެ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމާއި، އެއްޤައުމު އަނެއް ޤައުމަށް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ކަންކަން ކޮށްދިނުމާއި، ތެދުވެރިކަމާއެކު އެއްޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ އިތުރުން، ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކާއި، ދެޤައުމުން ޝައުގުވެރިވާ މުހިންމު ކަންކަމުގައި އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިވުން ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖެއާއި ޗައިނާގެ ގުޅުމަކީ ރައްޓެހިކަމުގެ ގުޅުމާއި، ދެޤައުމުން ޝައުގުވެރިވާ ދެޤައުމަށްވެސް ފައިދާ ހުރި ކަންކަމުގެ އިތުރުން ދެޤައުމުންވެސް ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާސިލްކުރާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ނަމޫނާ ދައްކާ ގުޅުމެއް ކަމަށެވެ.

ޗައިނާއިން އަބަދުވެސް ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލު ހިމާޔަތްކުރުމާއި ދިފާއުކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށާއި، ޤައުމުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭ ތަރައްޤީގެ މަގަކުން އެހީތެރިވެ، މިނިވަން ފޮރިން ޕޮލިސީއެއް ޤާއިމްކޮށް، އިޤްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ތަރައްޤީ ގެނެސް، އަދި މިނިވަންކަމާއެކު ތަރައްޤީގެ މަގުން ދިއުމަށް އެހީތެރިވާނެ ކަމަށް ޗައިނާގެ އެމްބެސެޑަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން، އެމްބެސެޑަރު ލިޒިންގ ވިދާޅުވީ ޗައިނާއިން އެހެން ޤައުމެއްގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާއި ނުބެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެގަންނަން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ އޮންނަ ގުޅުމުގެ ތެރެއަށް ތިންވަނަ ފަރާތެއް ޓާގެޓު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެޤައުމަކުން ތަރައްޤީއާއި އިޖްތިމާއީ ކަންކަން ކުރަން ދިވެހި ރައްޔިތުން ނިންމާފައިވާ މިނިވަން ނިންމުންތަކަށް ޗައިނާއިން އިޙްތިރާމު ކުރާ ކަމަށްވެސް އެމްބެސެޑަރު ލިޒިންގ ވިދާޅުވިއެވެ. ޗައިނާއިން ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ހޯދައިދީ ކުރިއަށް ދިޔުމުގައި އެހީތެރިވެދޭން ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާއި ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ގުޅުމަށް ހުރަސް އަޅަން މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ ގުޅުމާއި ދޭތެރޭގައި ނުގޮތަކަށް ވިސްނާނަމަ، އޭގެ ނިމުން ވާނީ ދިވެހިންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާ އަދި ދިވެހިން ބޭނުން ނުވާ ގޮތަކަށް ކަންކަން ހިނގައިދާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައިވެސް އެމްބެސެޑަރު ލިޒިންގ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިމަގަށް ބަލާއިރު، ޗައިނާއިން އޮތީ ރާއްޖެއާއި ގުޅިގެން ކައިރިން މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި، އިތުބާރު ނަގަހައްޓާ ގުޅުން ވަރުގަދަކޮށް ދެޤައުމުގެ ލީޑަރުން ދައްކާ މަގަކުން އެކީގައި އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެމްބެސެޑަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ނޫހަކަށް ޗައިނާ އެމްބެސަޑަރު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގެ ބިންތައް ފޭރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޝިޔަމް ސަރަން ދެއްވި ލެކްޗަރެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. މިލެކްޗަރުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ގެންގުޅޭނީ "އިންޑިއާ ފަސްޓް" ޕޮލިސީ ކަމަށާއި ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގެ ބިންތައް "ފޭރުމުގެ" ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް