ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 20:36
އދ ގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޖަމްއިއްޔާ، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވޯރލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯ)އިން ވަކިވާން ރަޝިއާއިން ވަނީ ނިންމާފައި
އދ ގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޖަމްއިއްޔާ، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވޯރލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯ)އިން ވަކިވާން ރަޝިއާއިން ވަނީ ނިންމާފައި
ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯއިން ރަޝިއާ ވަކިވުން
ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯއިން ވަކިވާން ރަޝިއާއިން ނިންމައިފި
 
ރަޝިއާ ސަސްޕެންޑްކުރަން ބޭނުންނަމަ 160 މެމްބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި މެމްބަރުންގެ ވޯޓު ބޭނުންވޭ
 
ރަޝިއާއިން އެޖަމްއިއްޔާއިން ވަކިވާން ނިންމިނަމަވެސް، އެގައުމު ސަސްޕެންޑްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވޯޓު ނަގާނެކަމަށް ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯއިން ބުނޭ
 
މި ނިންމުން ރަޝިއާއިން ނިންމާފައިވަނީ، ރަޝިއާ ސަސްޕެންޑްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވޯޓެއް ނެގުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް

އދ ގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޖަމްއިއްޔާ، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވޯރލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯ)އިން ވަކިވާން ރަޝިއާއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯއިން ވަނީ، އެޖަމްއިއްޔާއިން ވަކިވާން ރަޝިއާއިން ނިންމާފައިވާކަން ބުދަ ދުވަހު ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި މިނިންމުން ރަޝިއާއިން ނިންމާފައި ވަނީ އެޖަމްއިއްޔާގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ރަޝިއާ ސަސްޕެންޑް ކުރުމާގުޅޭގޮތުން ވޯޓެއް ނެގުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށް ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ ތަރުޖަމާނަކާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން، ރަޝިއާއިން އެޖަމްއިއްޔާއިން ވަކިވާން ނިންމި ނަމަވެސް އެގައުމު ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވޯޓުނަގައި އެގައުމުގެ ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. ސަބަބަކީ ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ނިންމާ ހިސާބުން ފެށިގެން ރަޝިއާ ސަސްޕެންޑްވާއިރު، އެގައުމު އެޖަމްއިއްޔާއިން ވަކިވުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ގާތްގަޑަކަށް 1 އަހަރު ދުވަސް ނަގާނެތީއެވެ.

ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޒުރާބް ޕޮލޮލިކަޝްވިލް ވަނީ ރަޝިއާ ސަސްޕެންޑްކުރަން ގައުމުތަކުން ވޯޓުދޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާ ސަސްޕެންޑްކުރަން ބޭނުންނަމަ 160 މެމްބަރުންގެ ތިންބައި ކުޅަ ދެބައި މެމްބަރުންގެ ވޯޓު ބޭނުންވާނެއެވެ.

ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯއިން ރަޝިއާ ވަކިވުމާ ގުޅޭގޮތުން ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވީ އެޖަމްއިއްޔާއިން ވަކިވިނަމަވެސް ރަޝިއާގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބުރޫނާރާނެ ކަމަށެވެ.

އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުން ވަނީ މިމަހުގެ ކުރީ ކޮޅު އދ ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ރަޝިއާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ.

މިނިންމުންތައް ނިންމަމުން މިދަނީ ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި، ފެށި ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް