ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 12:07
ޓެނީގެ އިންސްޓަގްރާމުން ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ކެއުންތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ގެންދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން
ޓެނީގެ އިންސްޓަގްރާމުން ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ކެއުންތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ގެންދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން
ރޮއިޓާސް
ރޯދަމަހާއި ސިއްޙަތު
ޓެނީގެ އިންސްޓަގްރާމުން ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ކެއުންތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް
 
ރަމަޟާން މަސް ފެށުނު ފަހުންވެސް އޭނާއަށް 22،000ށް ވުރެ ގިނަ ފޮލޯވަރުން ލިބިފައިވޭ
 
ސިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި އަދި މީރު ކެއުންތައް ކެވިދާނެ
 
ރަމަޟާން މަހަކީ މުސްލިމުންނަށް އަންނަ އެންމެ މާތް މައްސަރު

އިންސްޓަގްރާމްގައި ބޮޑު މަޤްބޫލުކަމެއް ހޯދަމުން އަންނަ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޓެނީ ދާއޫދަކީ ރަމަޟާން މަހުވެސް ވީހާވެސް ސިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ކެއުންތައް ކެއުމަށް ބާރުއަޅާ މީހެކެވެ.

އޭނާ ބުނާ ގޮތުގައި ރަމަޟާން މަހަކީ މުސްލިމުންނަށް އަންނަ އެންމެ މާތް މައްސަރެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ރޯދަވީއްލާ ގަޑިއަކީ ތަފާތު އެކި ހެދިކާތަކާއި، ތެލުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެކި ބާވަތްތަކާއި ކުޅި އެކި ރަހަތަކުން ފުރިގެންވާ ކެއުންތަކުގެ މަހެއްވެސް މެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެންމެ ސިއްޙަތަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތެއް ނޫންކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ. އޭނާ ގެންދަނީ އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަމުންނެވެ.

އޭނާ ބުނާ ގޮތުގައި ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑިއަކީވެސް ސިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި އަދި މީރު ކެއުންތައް ކެވިދާނެ ގަޑިއެކެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަހަރުމެންގެ ކަސްޓަމަރުން ނޫން މީހުންވެސް ވަރަށް ގިނައިން ބުނޭ މި މައުލޫމާތުތަކުން އެމީހުންނަށް ފައިދާކުރާ ވާހަކަ. މިސާލަކަށް އެމީހުންނަށް އައު ކެއުންތައް ހެދުމަށް މިކަން އިންސްޕިރޭޝަނަކަށް ވެގެންދޭ، ހަމައެއާއެކު، ވިޔަފާރީގެ އައު ހިޔާލުތައްވެސް ގެނެސްދޭކަމަށް ބުނޭ، އަހަރުމެން މަސައްކަތް ކުރަން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކި ކެއުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން
ޓެނީ ދާއޫދު

މި ރަމަޟާން މަސް ފެށުނު ފަހުންވެސް އޭނާއަށް 22،000ށް ވުރެ ގިނަ ފޮލޯވަރުން ލިބިފައިވެއެވެ. ޓެނީ ބުނާ ގޮތުގައި ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން އައި ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތްތައް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ކެއިންބުއިމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނުވި ކަމަކަށެވެ.

ސިއްޙަތު ރަނގަޅު މާނަ ކުރާނީ އެމީހާގެ ޙާލަތަށް ބަލާފައި، މިސާލަކަށް ބައެއް މީހުންނަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރަން ޖެހޭ މީހުން، އަނެއްބައި މީހުންނަކީ ބަރުދަން އިތުރުކުރަން ޖެހޭ މީހުން، ލޮކްޑައުން ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބަރުދަން އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް އެބަ ތަޙައްމަލު ކުރޭ،
ޓެނީ ދާއޫދު

އޭނާ ގެންދަނީ ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ކެއުންތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް އޭނާގެ ފޮލޯވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް