ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 11:20
ލަންކާގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތައް
ލަންކާގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތައް
ރޮއިޓާސް
ލަންކާއިން ނަގާފައިވާ ލޯނު
ޗައިނާގެ ލޯނު ދެއްކުމަށް ލަންކާއަށް ޗައިނާއިން ލޯނު ދެނީ
 
ލޯނުގެ އަދަދު 11 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ
 
މިހާރު ސްރިލަންކާ އޮތް ހާލަތުން އަރައި ގަތުމަށް 4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވޭ

ޗައިނާއިން ނަގާފައިވާ ލޯން ދެއްކުމަށް ސްރިލަންކާއަށް އަނެއްކާވެސް ލޯން ދިނުމަށް ޗައިނާއިން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކެބިނެޓްގެ ތަރުޖަމާނު ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ލަންކާ ކެބިނެޓްގެ ތަރުޖަމާނު އަދި މިނިސްޓަރު ނަލަކަ ގޮޑަހެވާ ވިދާޅުވީ، ލޯން ރިސްޓްރަކްޗަރ ކުރަން ޗައިނާއިން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. ޗައިނާއިން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ނަގާފައިވާ ލޯނު ދެއްކުމަށް އަނެއްކާވެސް ލޯނެއް ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

މި ހަފްތާގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ކެބިނެޓްގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނަލަކަ ވިދާޅުވީ، މިހާރު ސްރިލަންކާ އޮތް ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް 4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

"ޗައިނާއިން އެހެން ގައުމުތަކަށްވެސް ލޯނު ދީފައިވާތީ، އެންމެ ގައުމަަކަށް ބަލައި ރިސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުން އޭގެ އަސަރު އެހެން ގައުމުތަކަށް ކުރާނެ ކަމަށް ޗައިނާއިން ދެކެނީ. މި މައްސަލަ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ހުށައަޅުއްވާނެ. މިކަމާމެދު ވަކި ގޮތެއް ހަމަޖެހިގެންދާނީ މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ކުރުމަށްފަހު" އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗައިނާއިން މިހާރު ސްރިލަންކާއަށް ދީފައިވާ ލޯނުގެ އަދަދު 11 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޗައިނާއިން މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާ ބެހޭ ގޮތުންވެސް މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނެވެ. އޭރު މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ، މާލީ އެހީއެއްގެ ގޮތުން 2.5 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޗައިނާއިން ހޯދުމަށެވެ. އެއީ މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހަށް ހަމަވާ ލޯނާއެކު ދެއްކުމަށް 1 ބިލިއަން ޑޮލަރާއި، ބޭނުންވާ މުދާ ގަތުމަށް 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ލައިނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
25%
25%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް