ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 21:54
ސީރަމް އިންސްޓިޓިއުޓް
ސީރަމް އިންސްޓިޓިއުޓް
ރޮއިޓަރސް
އެސްޓްރަޒެނެކާ ކޮވިޑް ވެކްސިން
ސީރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އެސްޓްރަޒެނެކާ ކޮވިޑް ވެކްސިން އުފެއްދުން ހުއްޓާލައިފި
 
ސީރަމް އިން ވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ވެކްސިން އުފެއްދުން ހުއްޓާލާފައި
 
މިގޮތަށް އެކުންފުނިން ނިންމާފައި ވަނީ ވެކްސިންގެ ޑިމާންޑް ދަށްވާން ފަށާފައިވުމުން
 
ވެކްސިން ބޭނުންވާ ފާރާތްތަކަށް ވެކްސިން ހަދިޔާ ކުރުމަށް ވަނީ ބުނެފައި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވެކްސިން އުފައްދާ ކުންފުނި، ސީރަމް އިންސްޓިޓިއުޓްއިން އެސްޓަރަޒެނެކާ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން އުފެއްދުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

އިކޮނޮމިކްސް ޓައިމްސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ސީރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އެސްޓްރަޒެނެކާ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން އުފެއްދުން ހުއްޓާލައިފާ ވާއިރު، މިގޮތަށް އެކުންފުނިން ނިންމާފައި ވަނީ ވެކްސިންގެ ޑިމާންޑް ދަށްވާން ފަށާފައިވުމުން ކަމަށް ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭނާ ވަނީ އެކުންފުނިން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ވެކްސިން އުފެއްދުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށާއި، ވެކްސިން ބޭނުންވާ ފާރާތްތަކަށް ވެކްސިން ހަދިޔާ ކުރުމަށްވެސް އަންގަވާފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސީރަމް އިންސްޓިޓިއުޓްއިން ވަނީ އެސްޓްރަޒެނެކާ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ އެއް ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޯޒް އުފައްދާފައެވެ. އެކުންފުނިން އުފެއްދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ވަނީ ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ގައުމުތަކަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

ސީރަމް އިން އުފައްދަމުން ދިޔަ އެސްޓަރަޒެނެކާ ވެކްސިންގެ ޑިމާންޑް ދަށްވެ އެކުންފުނިން ވެކްސިން އުފެއްދުން ހުއްޓާލާފައިވާއިރު ސްޓޮކް ގައި 200 މިލިއަން ޑޯޒް މިހާރުވެސް އެބަހުރިކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

200 މިލިއަނަށް ޑޯޒް ސްޓޮކްގައި ހުރި ކަމަށް ސީރަމް އިން ބުނާއިރު، ވެކްސިން އުފައްދަށް ފެށުނު ދުވަސްވަރު އެކުންފުނިން ވަނީ އިންޑިއާގެ ކޮވިޑް ހާލަތު ގޯސްވެ އެގައުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވެކްސިން ނުއުފެއްދޭނެ ކަމުގެ ބިރާއެކު ވެކްސިން އެކްސްޕޯޓު ކުރުންވެސް މަޑު ޖައްސާލާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19ށް ވެކްސިންތައް އުފައްދަން ފެށި ދުވަސްވަރު ވެކްސިންގެ ޑިމާންޑް އިންތިހާއަށް ހުރި ނަމަވެސް މިހާރު ވެކްސިން ޑޯޒްތައް މިވަނީ ގިނަވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް