ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 02:17
އެމަޖެންސީގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް ވީއައިއޭގައި ޖެއްސުން
އެމަޖެންސީގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް ވީއައިއޭގައި ޖެއްސުން
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
އެމަޖެންސީގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް ޖެއްސުން
މޯލްޑިވިއަންގެ ޑޭޝް8 ގެ ފްލައިޓް، އެމަޖެންސީގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ޖައްސައިފި
 
ފްލައިޓުން ދަތުރު ކުރި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ
 
މައްސަލަ ދިމާވީ ކޫއްޑޫއިން ފުރައިގެން ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގައި ޖައްސަން ދަނިކޮށް
 
އެމަޖެންސީގައި ޖައްސަން ޖެހުނީ ލޭންޑިން ގިއަރަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން

މޯލްޑިވިއަންގެ ޑޭޝް8 ގެ 300 Q8-IAP ފްލައިޓް އެމަޖެންސީގައި ހުޅުލޭ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ޖައްސައިފިއެވެ. ފްލައިޓުގެ ލޭންޑިން ގިޔަރަށް މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވީ އެފްލައިޓް ކޫއްޑޫއިން ފުރައިގެން ކައްދޫ އެއާޕޯޓުގައި ޖައްސަން ދަނިކޮށެވެ.

ބޯޓުގެ ގިޔަރު ނުހުޅުވުމުން އެބޯޓު ވަނީ މާލެއަށް މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މައްސަލަ ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން ލ.ކައްދޫ އެއާޕޯޓްގައި ނުޖައްސާ ފްލައިޓް ވަނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް "ސޭފްލޭންޑިން" އެއްގައި ޖައްސާފައި ކަމަށެވެ.  

Advertisement

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 8 ޖެހިއިރު ހިނގި މިޙާދިސާގައި ފްލައިޓުން ދަތުރު ކުރި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
13%
13%
75%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ނުކުމެ، ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު
'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ
ހަޤީޤަތުގައި ވެސް މިސްރާބު ގޯސް، ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން ޖެހޭ!
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އޮތަސް އަދި އިދިކޮޅުގަ އޮތަސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބެންވާނީ އެމްޑީޕީއަށް: ޝާހިދު
ފައިސަލްއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ - ރައީސް ޞާލިޙު