ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 13:20
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހު ޝާހިދު ދެއްވި މެސެޖަށް ޓެޑްރޯސްގެ ޝުކުރު
 
އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އަދި ނުރައްކަލަކީވެސް، އިންސާނުންގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހު ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ދެއްވި މެސެޖަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑރ. ޓެޑްރޯސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ.

ޓެޑްރޯސް ވަނީ ޝާހިދު ދެއްވި މެސެޖް ޓުވިޓަރގައި ޝެއަރ ކުރައްވައި, ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފޮނުއްވި މެސެޖުގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ, ތިމާވެއްޓަށް ދިމާވާ ކޮންމެ މައްސަލައަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އިންސާނުންނަށްވެސް އެއިން އަސަރުކުރާނެކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ވައިފެން ނުސާފުވުން ފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ފުރަމޭގެ ބަލިތައްފަދަ ސީރިއަސް މައްސަލަތަކާ އިންސާނުން ކުރިމަތިލާންޖެހޭކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެންމެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށާއި, އެގޮތުން ސިއްހަތަށް ގެއްލުންނުވާފަދަ ގޮތަކަށް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ވެއްޓެއް ބިނާކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ.

އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅުގެ ދެމިއޮތުމަށް މިވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ, އަދި ނުރައްކަލަކީވެސް، އިންސާނުންގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައްކަމަށާއި, އިންސާނުންގެ ދުޅަހެޔޮކަން ގުޅިފައިވަނީ ވަށައިގެންވާ މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ކަމަށް ވެސް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޝާހިދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު, ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު ނަސީމް ވެސް މި ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ވިދާޅުވީ, އަހަރުމެންގެ އަމަލުތަކުން ގުރަހައިގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާކަން ދެނެގަނެ އެކަމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަމަށެެވެ. ނަސީމް ވިދާޅުވީ ގުރަހައިގެ ދުޅަހެޔޮކަން ނެތިއްޖެނަމަ ތިމާވެއްޓަށާއި, އިގުތިސާދަށާއި، އިޖްތިމާއީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަސަރުކުރާކަން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ގުރަހައިގެ ނިކަމެތިކަމަކީ އިންސާނާގެ ސިއްހަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރުވާ ހާލަތެއްކަން, ވިސްނުމުގައި އާލާކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް އެންމެ ބޮޑަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދެއްވާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ތިމާވެއްޓާއި އިންސާނުންގެ ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށާއި, ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، "ހަށިހެޔޮ ދުޅަހެޔޮ" ރައްޔިތެއް ބިނާ ކުރުމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަމާއި، ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް، މި ސަރުކާރުން އަލަށް ފެށި މަޝްރޫއުތަކުގެ ކާމިޔާބުން، ސިއްހީ ދާއިރާއަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް، ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ, އުފައްދާ, އަދި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ, ކަމާބެހޭ, ސަރަހައްދީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ އިދާރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ، އެ އިދާރާތަކުގެ ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް، އަދި ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އައު ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށެވެ.

ކަމާބެހޭ ރާއްޖޭގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުތަކާއި ފަންނީ ގާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު މުރާޖައާކޮށް, ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަމުންދާ ކަމަށާއި, ފަންނީ އަދި މާލީ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ, އެ އިދާރާތައް ހަރުދަނާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ، ތިމާވެއްޓާއި ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޒިންމާ (ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ނަތީޖާ ނެރެވޭނެހެން) ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމުގެ އިތުބާރު ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 23 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް