ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 07:35
ވެލިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު
ވެލިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު
ވެލިދޫ ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް
7 ރަށެއްގައި ހޮސްޕިޓަލް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދުން
7 ރަށެއްގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
 
ބިޑު ހުޅުވުން އޮންނާނީ 9 ޖޫން ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި
 
ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 25 ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ހަތް ރަށެއްގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކުވެއިތު ފަންޑް ފޯރ އަރަބް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ކޭ.އެފް.އޭ.އީ.ޑީ)ގެ އެހީގެ ދަށުން ސްޓްރެންތެނިންގ އޮފް ހެލްތް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. މިއިން ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި 35،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކަކީ:

- ހދ.ހަނިމާދޫ

- ށ.މިލަންދޫ

- ނ.ވެލިދޫ

- ކ.ތުލުސްދޫ

- އދ.މާމިގިލީ

Advertisement

- ވ.ފެލިދޫ

- ތ.ވިލުފުށީ

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވީ 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ޓެންޑަރ ކުރެވޭނީ މާރޗް މަހުކަމަށެވެ.  

ފިނޭންސުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ މި މަސައްކަތަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ (އައި.ސީ.ބީ) އުސޫލުގެ މަތިންނެވެ. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް  1500 ރުފިޔާގެ ނޮން-ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ 5 އެޕްރީލް އިން 6 ޖޫންއަށް، ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8:30 އިން 14:00 (ރަމަޟާން މަހު: 09:30 އިން 13:00) އަށް މިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް - ބަނޑޭރި ޕޭ މެދުވެރި ކޮށެވެ.

ބިޑު ހުޅުވުން އޮންނާނީ 9 ޖޫން ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މިއަހަރު ތެރޭގައި 25 ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި 50 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ އިތުރުން 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތައްކަމަށެވެ. ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތަކަކީ ލ. ގަމުގައި އަޅާ 100 އެނދުގެ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިތުރުން ގދ. ތިނަދޫ ގައި އަޅާ 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެވެ.

މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން އަޅާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި, ކޮންޓްރެކްޓް ފައިނޭންސްގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި, ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެހީގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި, ޑޯންޗަރ ބޭންކުގެ ލޯނުގެ އެހީގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި, އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ލޯނު އެހީގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި, ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލްތަކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
6 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 09:21
ފޭރުގޭ ހައްވާ
ޢަޅެ އެތިމި ބުނި މ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓާ އަޅާނަމޭ އެކަމު ދައުރެއްނިމެން ދާއިރު އެތަނަށް އައިކުރިއެރުމަކަށް ވެފަމިއޮތީ ކުރިންލިބުނު ހިދުމަތް އެހެން އަތޮޅުތަކުން ހޯދަން ދާންޖެހުން.