ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 08:39
ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުންގެ ޚާއްސަ ޕްލޭންތަކެއްވަނީ އެކުލަވާލާފައި
ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުންގެ ޚާއްސަ ޕްލޭންތަކެއްވަނީ އެކުލަވާލާފައި
ޕޮލިސް
މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުން
ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުންގެ ޚާއްސަ ޕްލޭންތަކެއް
 
ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭ
 
މާރުކޭޓު ސަރަޙައްދުގައިވެސް ވަކި ގަޑިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ރޭވިފައިވޭ
 
ރޯދަވީއްލާ ވަގުތާއި ދިމާކޮށް މަގުތައް ބާރުބޮޑުވުން ކުޑަ ކުރުމާއި ގުޅޭ އިރުޝާދުތައް ދޭނެ

ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުންގެ ޚާއްސަ ޕްލޭންތަކެއް ރާވާފައިވާކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބުނެފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ފަސީހު ވަނީ ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅިގެން މަގުތަކާއި ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތުދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހުވެސް މަގުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރުވެސް އެކަމަށްޓަކައި މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަސީހު ވިދާޅުވީ، މަގުމަތި ބަލަހައްޓާ ފުލުހުންނަކީ މަގުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ފުލުހުން ކަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމަށް އިތުރު ފުލުހުން ނެރުމަށް ރޭވިފައިވާކަމުގައިވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް މިސްކިތްތައް ހުންނަ ސަރަޙައްދުގެ މަގުތައް ބަލަހައްޓައި، ފަސޭހައިން ޕާކް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ބާރުބޮޑުވާ މިސްކިތްތަކާއި، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ތަރާވީސް ވަގުތުގައި އެންމެ ބާރުބޮޑުވާ މިސްކިތްތައް ހުންނަ ސަރަޙައްދުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯ ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްސަ ޕްލޭންތަކެއް ރާވާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަސީހު ވިދާޅުވީ، ޕާކިން މައްސަލަ އިތުރަށް ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި، ގިނަ ދުވަސްވީ ވެހިކަލްތައް އެފަދަ ސަރަޙައްދުތަކުން ނަގަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިސްކިތްތަކުގެ އިތުރުން، މާރުކޭޓު ސަރަޙައްދުގައިވެސް ވަކި ގަޑިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ރޭވިފައިވާކަމަށް ފަސީހު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ބާޒާރުމަތީގައި އާންމުކޮށް އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކު ނުކުރެވޭނެ ސަރަޙައްދުތަކާއި، ހަތަރުފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް ނުވަދެވޭނެ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެންގިފައިވާކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ކުޑަކުދިންނާއެކު ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ރަމަޟާން މަހު ހަވީރު ނުކުމެ އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ގެންނަވާ ބަދަލުތަކެއްކަމަށް ފަސީހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން، ބްރިޖު ސަރަޙައްދުގައި ހަވީރު އެއްކޮށް ފުލުހުން ޑިއުޓީ ކުރާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، އޭގެ ކުރީގެ ވަގުތުތަކުގައިވެސް ބާރު ބޮޑުވާކަމުގައި ވާނަމަ، ފުލުހުން އެ ސަރަޙައްދުވެސް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެ ވަގުތުތަކުގައިވެސް އާންމުންނަށް ވީހާވެސް ފަސޭހައިން ދަތުރުތައް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެކަން އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުންގެ ޚާއްސަ ޕްލޭންތަކެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައި - ޕޮލިސް

ރޯދަވީއްލާ ވަގުތާއި ދިމާކޮށް މަގުތައް ބާރުބޮޑުވުން ކުޑަ ކުރުމާއި ގުޅޭ އިރުޝާދުތައް ދިނުމާއި، މަގުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ވަގުތުތަކުގައިވެސް ފުލުހުން މަގުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހާރުދަމާއި ދިމާކޮށް ބުރުޖަހަން ނުކުންނަ މަގުތަކާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބާރުބޮޑުވާނެ ސަރަޙައްދުތަކުގައިވެސް ޓްރެފިކް ކޯން ބަހައްޓައިގެން ފުލުހުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ގޮތަށް އިންތިޒާމުތައް ރޭވިފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގެ އިތުރުން، ހުޅުމާލޭގައިވެސް ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ފުލުހުން މަގުތައް ބަލަހައްޓާނެކަމުގައި ފަސީހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް