ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 16:54
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާއި ގުޅޭ މަންޒަރުތައް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާއި ގުޅޭ މަންޒަރުތައް
ރާއްޖެއެމްވީ
މެއި 6 ޙަމަލާ
މެއި 6 ޙަމަލާގެ ދައުވާތައް މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
 
މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމެވި
 
އިސްޙާގު ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރި
 
ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރުގެ ބައި ދެން އަންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހުންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުންތަކާއި ގުޅޭ 10 ގަޒިއްޔާއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދެއެވެ. ދައުވާތައް އުފުލާފައިވަނީ ތަހުމީނު އަހުމަދާއި، އަލީ ހައިޝަމްއާއި، މުޖާޒް އަހުމަދާއި، މުހައްމަދު ނާޒިމާއި، އަލީ ފަހުމީގެ އިތުރުން އިސްހާގުގެ މައްޗަށެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީންގެ ބެންޗުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ ގާޒީ އާދަމް މުޙައްމަދެވެ. އޭގެ އިތުރުން ގާޒީ ސޮފްވަތު ޙަބީބާއި، ގާޒީ މުޙައްމަދު މިސްބާޙުވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އިސްޙާގު ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުން:

މި މައްސަލައިގައި ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ އަޑުއެހުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަނީ ދައުވާ ލިބޭ އިސްޙާޤުގެ ފަރާތުން ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ބައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އޭނާގެ ވަކީލު ވަނީ ދައުވާގެ އިބަރާތުގައި ބަހުގެ ހަމަތަކަށް ނުފެތޭ ގިނަ ކަންކަން ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވާ މިންވަރަށް ދައުވާ ސާފުކޮށްދެވިއްޖެކަމަށް ޝަރީއަތުން ކަނޑައެޅުމާއެކު އިސްޙާޤުގެ ފަރާތުން ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ 3 ދައުވާއަށްވެސް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

އޭނާ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރުމާއެކު ދައުލަތުން ވަނީ ހެކި ހާމަކޮށްފައެވެ. އިސްޙާޤުގެ ފަރާތުން ހެކި ހާމަ ކުރުމަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ގާޒީން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރުގެ ބައި ދެން އަންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި:

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 100 ސޮފްޙާގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ފޯމު ހުށައަޅާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ ތަހުމީނުގެ ވަކީލު ބަދަލުވެފައިވުމާއި، އަދި ދައުވާ ލިބޭ އަލީ ފަހުމީގެ ވަކީލު މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވެފައިވުމާއެކު، އޭނާއަށް ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދެެއްވުމަށް ގާޒީން މި އަޑުއެހުމުގައި ނިންމެވިއެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ދައުވާ ލިބޭ މުޖާޒަަށް ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރާގުޅޭ ފޯމު ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނުވާތީ ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ބައި އެހެން ދުވަހަކަށް ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ.

މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމެވި:

މި އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީންގެ ބެންޗުން ވަނީ މި މައްސަލައަކީ މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދިފާއީ ހެކި ހުށައެޅުއްވުމަށް ގާޒީ ވަނީ ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްވެސް ދެއްވާފައެވެ.

މުޖާޒްގެ ފަރާތުން ގޮޅިއާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތަކެއް:

މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ މުޖާޒްގެ ފަރާތުން ވަނީ އޭނާ އޮންނަނީ ދައުވާ ލިބޭ އެހެން ފަރާތްތަކާއި އެކަހެރިކޮށްކަން ފާހަގަކޮށް، އެކަމުގެ ސަބަބުން ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ތަޙައްމަލު ކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ ބައެއް އެހެން ފަރާތްތައްވެސް އެކަހެރިކޮށް ބައިތިއްބާފައިވާއިރު، އެއީ ކަރެކްޝަންސްއާއި ފުލުހުން އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށްފަހު ހަދާފައިވާ އެރޭންޖްމަންޓެއްކަން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ބައެއް ވަކީލުންވެސް ވަނީ ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުއާހަދާތަކުގައިވާ ގޮތުން، އެކަމަކީ ރާއްޖެއިން ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ކަންކަން ކަމަށް ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ.

މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީންގެ ބެންޗުންވެސް ވަނީ އެކަންކަން ވެފައިވާ ގޮތް އިތުރަށް ބަލައި ކަށަވަރުކުރުމަށް ދައުލަތަށް އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް