ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 07:34
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ އައުޓްޑޯ ރީޑިންގ ސަރަހައްދު
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ އައުޓްޑޯ ރީޑިންގ ސަރަހައްދު
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު
ބީއެމްއެލްގެ އެހީއާއެކު ދެ ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ރީޑިންގ ސަރަހައްދެއް ގާއިމްކޮށްފި
 
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ވަނީ 65 ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ހއ. ތަކަންދޫ އަދި ލ. ފޮނަދޫ ސްކޫލްގައި އައުޓްޑޯ ރީޑިން ސަރަހައްދެއް ގާއިމްކޮށްފިއެވެ.

ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލްއިން ދަނީ މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ތަކަންދޫ ސްކޫލުގައި ވަނީ އައުޓްޑޯ ރީޑިންގ ސަރަހައްދެއް ގާއިމްކޮށް ކޮމިއުނިޓީ ފޮތް ހަރުގަނޑުތަކެއް ބަހައްޓާފައެވެ. ތަކަންދޫ ސްކޫލުގެ ތެރޭގައިވާ ހުސް ޖާގައިގައި ވަނީ ފޮތް ހަރުގަނޑު ބަހައްޓާ ހިޔާކޮށް ހަޓު ޖަހާފައެވެ. އަދި ރަށުގެ އެކި ސަރައްހަދުތަކުގައި ވެސް ފޮތް ހަރުގަނޑުތައް ބަހައްޓާފައިވެއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭގޮތުން ތަކަންދޫ އެކުވެރިންގެ ރޫހުން ބުނީ އެރަށުގައި މިހާރު ލައިބްރަރީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަނީ ސްކޫލު އޮފީސް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދަރިވަރުން ފޮތް ކިޔުމަށާއި ކްލާހުން ބޭރުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ޖާގައެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ފެށީ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ސްކޫލު އޮފީހާއި ވަކިން މި ސަރަހައްދު ގާއިމްކުރުމުން މިތަން ވެގެންދާނި ދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހަ މާހައުލަކަށް ކަމަށް އެކުވެރިންގެ ރޫހުން ބުނެފައިވެއެވެ. މި ލައިބްރަރީތަކަށް ބޭނުންވާ ފޮތް ހޯދުމަށް ފޮތް ހަދިޔާކުރާ ކެމްޕޭނަށް ފަށަން ނިންމާފައިވާކަމަށްވެސް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ އައުޓްޑޯ ރީޑިންގ ސަރަހައްދު - ބީއެމްއެލް

ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ލ. ފޮނަދޫގައިވެސް ސްކޫލު ސަރަހައްދުގައި އައުޓްޑޯ ރީޑިންގ ސަރަހައްދެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާއިރު، މި ސަރަހައްދަކީ ލާމު އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ގާއިމްކުރެވުނު ސަރަހައްދެކެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި ގޮނޑިއާއި މޭޒު އަދި ފޮތް ހަރުގަނޑު ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭގޮތުން ބެލެނިވެރިންނާއި މުދައްރިސުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނީ މި އައުޓްޑޯ ރީޑިންގ ސަރަހައްދުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ފޮތް ކިޔުމަށް އިތުރަށް ލޯތްބާއި ޝައުގު އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން ރަށްރަށުގައި ހިންގަން ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފަންޑެކެވެ. މިހާތަނަށް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން 65 ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީ ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް