ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2022 | ހުކުރު 12:20
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން
ބީއެމްއެލްއިން ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 35 ރުފިޔާ ބަހަނީ
 
މިއީ އެކުންފުނީގެ ތާރީޚުގައިވެސް ބަހާފައި ނުވާވަރުގެ ޑިވިޑެންޑެއް
 
އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 13 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން 69.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހާނެ
 
ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 35 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން 188.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހާނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 35 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. މިއީ އެކުންފުނިން ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން ބަހާފައިނުވާ ވަރުގެ ބޮޑު އަދަދެކެވެ.

މިގޮތުން ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 35 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން 188.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހާން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވެއެވެ. އަދި އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 13 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން 69.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހަން ނިންމާފައިވާ އަދަދު ފާސްކުރުމަށް އެކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށައެޅިގެންދާނެއެވެ. މި އަދަދު ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ހިއްސާދާރުންނަށް ބެހިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ކޮން މުއްދަތެއްގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ހިއްސާދާރުންކަން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސްގައި ހިމަނާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނަށް އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑު ބެހިގެންދާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ބީއެމްއެލް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚު އަދި ފާސްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހާފައިވަނީ ހިއްސާއަކަށް 15 ރުފިޔާއެވެ. އެހެންކަމުން މިއަހަރު ބަހަން ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދަކީ ތާރީޚުގައިވެސް ބީއެމްއެލްއިން ބަހާފައިނުވާވަރުގެ ބޮޑު އަދަދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް