ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 19:18
ވޮލޮޑިމީރ ޒެލެންސްކީ - މަޝްވަރާ އަވަސްކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައި
ވޮލޮޑިމީރ ޒެލެންސްކީ - މަޝްވަރާ އަވަސްކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައި
ފައިނޭންޝަލް ޓައިމްސް
ޔޫކްރެއިން - ރަޝިޔާ ހަނގުރާމަ
ޒެލެންސްކީ، ރަޝިޔާއަށް – ސުލްހައިގެ ވާހަކަ މިހާރު ފަށާ! ނޫނީ ޒަމާންތަކަކަށް ގެއްލުން ދެމިގެންދާނެ!
 
ރަޝިޔާއިން ވަނީ ހައިޕަރ ސޮނިކް މިސައިލް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައި

މިހާރުން މިހާރަށް ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ފެށުމަށާއި، އެހެން ނޫންނަމަ އެކަމުގެ ގެއްލުންތައް ޒަމާންތަކަކަށް ދެމިގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ, ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރ ޒެލެންސްކީ ރަޝިޔާއަށް ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ, ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން ހިފުމަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނޫންނަމަ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ރަޝިޔާ އެތައް ޒަމާންތަކެއް ހޭދަކުރަންޖެހިދާނެ ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އަންނަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންނެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިން ހިފަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަޑުޖެހުމެއް އައިސްފައިވާ އިރު، ދޭ ހަމަލާތައް މަދުވެފައިވާކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އަދި ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަކިތަނެއް ބެލުމެއް ނެތި ހަމަލާ ދެމުން އަންނަ އިރު، ބައެއް މުހިންމު އިމާރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް މިސައިލް ހަމަލާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިޔައިން ބުނެފައިވަނީ އެގައުމުގެ ހައިޕަރ ސޮނިކް މިސައިލުން އިވަނޯ ފްރަންކިވްސްކްގެ ހުޅަނގުގެ ބިމުގެ އަޑީގައި ހަދާފައިވާ, މިސައިލާއި އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓުތައް ރައްކާކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް ހަމަލާދީ ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި ރަޝިޔާއިން އަންނަނީ ހައިޕަރސޮނިކް މިސައިން ބޭނުންކުރަމުންނެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އެއަރފޯސް ކޮމާންޑުގެ ސްޕޯކްސް ޕަރސަން ވަނީ ހަމަލާތައް ދީފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ހައިޕަރ ސޮނިކް މިސައިލް ބޭނުންކުރިކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ފްރަންޓް ލައިނަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާކަން ދެނެގަނެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަރިއިޕޮލް، މައިކޮލައިވް, އަދި ޚާރަސަންގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކުންނާއި، އިޒްޔުމްގެ އިރުމަތިން ބަދަލުކުރަމުންދިޔަ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 3.3 މިލިއަން ރެފިއުޖީން ވަނީ ޔޫކްރެއިން ދޫކޮށް ހުޅަނގު ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށްފައެވެ. އަދި 2 މިލިއަނެއްހާ މީހުން ވަނީ ގެދޮރު ގެއްލިފައެވެ. އަދި އާންމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އިތުރު ދޮރުތައް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަޝިޔާއިން ހުރިހާ ޕްލޭނެއް ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދޫ ނުދެއްވާނަމަ ދައްކަންޖެހޭ އަގު ބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ. ޒެލެންސްކީ ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވީ ވަގުތު އައިސް ޖެހިއްޖެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ސަރަހައްދީ މުސްތަގިއްލުކަން ކަށަވަރުކޮށް ޔޫކްރެއިނަށް އިންސާފުހޯދައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު އައިސް ޖެހިއްޖެ ކަމަށެވެ. ނޫން ނަމަ ރަޝިޔާއަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެތައް އަހަރެއް ހޭދަކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާއިން އެންމެ ފަހުން ބުނެފައިވަނީ އެގައުމުގެ 500 ސިފައިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މާޗް މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް ޔޫކްރެއިނުން ބުނެފައިވަނީ, މަރުވި ރަޝިޔާގެ ސިފައިންގެ އަދަދު ހާހުން ގުނާލެވޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަށަވަރު އަދަދެއް މިހާތަނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކޮމެންޓް