ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 10:28
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް - ކުރަނގި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ވަނީ ދިރާސާއެއް ފަށާފައި
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް - ކުރަނގި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ވަނީ ދިރާސާއެއް ފަށާފައި
އިބްރާހިމް ފަލާހު / ހޯރަފުށި
ކުރަނގި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ދިރާސާ
ކުރަނގި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ދިރާސާއެއް ފަށައިފި
 
މިދިރާސާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު
 
މިދިރާސާގައި 8 ކުރަނގީގައި 5 ގްރާމްގެ ސެޓްލައިޓް ޓެގް ހަރުކޮށް، ހަތަރު މަސް ވަންދެން ކުރަނގީގެ ރާސްތާ ދެނެގަނެވޭނެ

އައިންމަތީ ދޫންޏެއް ކަމަށްވާ ކުރަނގި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާ ޕްރޮޖެކްޓެއް މިއަދު ހޯރަފުށީގައި އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާއި ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީގެ ސްމޯލް ގްރާންޓްސް ޕްރޮގްރާމްގެ މާލީ އެހީ ލިބިގެން ހޯރަފުށީގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އެފްސީ ފްރިގޭޓަރ ގެފަރާތުން އިވަހަންދިއްޕޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މިދިރާސާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

މިދިރާސާ އިފްތިތާހުކޮށް ދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ އަބްދުﷲ ނަސީރެވެ. ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި އައިންމަތީ ދޫނި ބިސްއަޅާ އަލާވާ ރަށްރަށާއި ފިނޮޅުފަދަ ތަންތަން ދިރާސާކޮށް، މުޖުތަމައުގެ ތަފާތު ފަންތީގެމެދުގައި ދިރާސާކުރުމުގެ އާދަ އާލާކޮށް އަށަގެންނެވުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކުރަނގި، މާރަނގަ، ހޯރަ ފަދަ އައިންމަތީ ދޫނިތައް ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގައި ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ދިވެހިންގެ މައިގަނޑު މަސްވެރިކަން ކަމުގައިވާ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި، އައިން ހޯދުމަށް ކުރަނގިފަދަ އައިންމަތީ ދޫނީގެ މުހިއްމުކަން ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

މިބައްދަލްވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމު ވަނީ އިރުވައި މޫސުމުގައި ކުރަނގި އެންމެ ގިނައިން ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅޭ މަންޒިލަކީ އިހަވަންދިއްޕޮޅު ކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ދިރާސާގެ އަލީގައި އިވަހަންދިއްޕޮޅުގައި ކުރަނގި ދަތުރުކުރާ ރާސްތާ ދެނެގަނެ، ކުރަނގި ކާނާ ހޯދައި، ވަރުބަލި ފިލުވައި އަދި ނިދަންއަރާ ސަރަހައްދުތަކާއި ފިނޮޅުތައް ދެނެގަނެވުމަކީ، ކުރަނގި ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމަށް އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަންތައް ކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން ހއ. ގައްލަންދޫއަކީ، ކުރަނގި އެންމެ ގިނައިން ނިދަން އަރާ ކަމަށް ރާއްޖެއިން ރިކޯޑުކުރެވިފައިވާ ރަށްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިދިރާސާގެ އަލީގައި އިހަވަންދިއްޕޮޅަކީ ދޫނި ބެލުން ނުވަތަ ބާޑް ވޮޗިން އަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މަގުބޫލު މަންޒިލަކަށް ވެގެން ދާނެކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިރާސާގައި 8 ކުރަނގީގައި 5 ގްރާމްގެ ސެޓްލައިޓް ޓެގް ހަރުކޮށް، ހަތަރު މަސް ވަންދެން ކުރަނގީގެ ރާސްތާ ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. އަދި މިދިރާސާގެ ނަތީޖާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑާއަޅާ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރެވި، ކުރަނގިފަދަ އައިންމަތީ ދޫނީގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުމަށާއި މިތަކެތީގެ މާހައުލު ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ވަސީލަތަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް