ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 12:44
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް ސްމޯލް ގްރާންޓްސް
ޖަމިއްޔާތަކަށް އެހީވުމަށް ބީއެމްއެލްއިން ސްމޯލް ގްރާންޓް އިފްތިތާހުކޮށްފި
 
މި އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 15 މޭ 2022
 
ސްމޯލް ގްރާންޓްސް ފަންޑުގެ ދަށުން 250،000 ރުފިޔާ ދޫކުރާނެ
 
މިއީ ބީއެމްއެލްގެ 40 ވަނަ އަހަރާ ގުޅިގެން ހިންގާ ހަރަކާތެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން "ބީއެމްއެލް ސްމޯލް ގްރާންޓްސް" ފަންޑް އިފްތިހާހުކޮށްފިއެެވެ.

މިއީ ނޮވެންބަރު މަހު ފާހަގަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭންކުގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ހަމަޔަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި މުހިންމު 12 ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ އެއް ހަރަކާތެވެ.

ބީއެމްއެލް ސްމޯލް ގްރާންޓްސް ފަންޑް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ހިންގަން ބޭނުންވާ ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްގީއާއި ތިމާވެއްޓެށީގެ ކަންކަމަށް އަމާޒުވާ މުޖުތަމައަށް ފައިދާކުރަނިވި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށެވެ. މި ފަންޑަށް ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ތެރެއިން އަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހޮވައި ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 250،000 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވީ ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 5 ވަނަ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި މި ތައާރަފްކުރެވެނީ ސްމޯލް ގްރާންޓްސް ޕްރޮޖެކްޓު ކަމަށެވެ. މި ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ މުޖުތަމައަށް ފައިދާކުރަނިވި، ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ޓިމް ވިދާޅުވިއެވެ. މި އެހީއާކު ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައި، މުޖުތަމައުއަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއެއް ގެނެވޭނެ ކަމަށާއި، މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ވީހާވެސް ގިނަ ޖަމިއްޔާތަކަކުން މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުންކޮށް މުޖުތަމައަށް ބަދަލުގެނެސްދޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ޓިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 15 މޭ 2022 އެވެ. 31 ޑިސެންބަރު 2021 ގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ޖަމިއްޔާތަކަށް މި ހިލޭ އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ހަމަޔަށް ކޮންމެ މަހަކު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހައުސިންގ ގްރާންޓް ތައާރަފްކުރުމާއި، ބީއެމްއެލް ސްޓާރޓްއަޕް ގްރާންޓް ތައާރަފުކުރުމާއި، ގައުމީ ކުތުބުހާނާ އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ޒަމާނީ ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމާއި، ބީއެމްއެލް ސްކޮލާޝިޕް ފަންޑަށް ހުޅުވާލުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް