ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 07:43
ބީއެމްއެލް ސްޓާޓް އަޕް ގްރާންޓް
ބީއެމްއެލް ސްޓާޓް އަޕް ގްރާންޓް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް ސްޓާޓް އަޕް ގްރާންޓް
ބީއެމްއެލް ސްޓާޓް އަޕް ގްރާންޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަވާން 10 ދުވަސް
 
މިއީ އަނބުރާ ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހިލޭ ދޫކުރާ ފައިސާއެއް
 
ހަތަރު ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށް ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން ވަނީ ނިންމާފައި
 
މި ގްރާންޓަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަވާނީ މާރޗް 16 އަށް

ވިޔަފާރި ފަށައިގަތުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް ބީއެމްއެލްއިން ދޫކުރާ ސްޓާޓް އަޕް ގްރާންޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަވާން 10 ދުވަހަށް ވެއްޖެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އުފެއްދުންތެރި ވިޔަފާރިތަކަށާއި ޒުވާނުން ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއަށް ނެރުމަށާއި އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ އަމާޒުގައި މިދިޔަ ޖަނަވަރީ މަހު ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ސްޓާޓަޕް ގްރާންޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 12:00 ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ.

މި ފަންޑަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށް ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް 500،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިއީ އަނބުރާ ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހިލޭ ދޫކުރާ ފައިސާ އެކެވެ.

ސްޓާޓް އަޕް ގްރާންޓާއި ގުޅޭގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ މިއީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުންވެސް ވިޔަފާރި ފަށަން ބޭނުންވާ އާންމު ފަރުދުންނަށާއި ރަޖިސްޓްރީކުރި ފަހުން އެއް އަހަރު ވެފައި ނުވާ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި އަލަށް ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމުގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ނުވަތަ އެހެން ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށް ބިޒްނަސް ޕްލޭން ވެސް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި ގްރާންޓް އިވެލިއޭޝަން ވާނީ ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލާފައި ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ އޮންނާނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޒްނަސް ޕްލޭންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުން ކަމަށާއި ބިޒްނަސް ޕްލޭންގައި ހިމަނަންޖެހޭ ތަފްސީލްތައްވެސް ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ބިޒްނަސް ޕްލޭންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ދިހަ ޕްލޭން ހޮވައި އެ ޕްލޭންތަކަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ދެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ހަތަރު ޕްރެސެންޓޭޝަން ހޮވިގެންދާނެ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހަތަރު ވިޔަފާރިއަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ މުހިންމު މައުލޫމާތުދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް