ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 07:51
ހައިކޯޓު- ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމެވީ 3 ފަނޑިޔާރުންގެވެސް އިއްތިފާޤުން
ހައިކޯޓު- ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމެވީ 3 ފަނޑިޔާރުންގެވެސް އިއްތިފާޤުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހަކު ދަށު ކޯޓުން ސަލާމަތްވެފައި ހުއްޓައި ހައިކޯޓުން 15 އަހަރަށް ޖަލަށް
 
ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމެވީ 3 ފަނޑިޔާރުންގެވެސް އިއްތިފާޤުން
 
27 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ޝަރީއަތުން ކަނޑައެޅި
 
ދައުލަތުން އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ޝަފަހީ 6 ހެކިންނާއި ކިތާބީ 4 ހެކިން ހުށައަޅާފައިވޭ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހަކު ދަށު ކޯޓުން ސަލާމަތްވެފައި ހުއްޓައި އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން އޭނާ 15 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެއްލެވީ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު އާއި، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒުގެ އިތުރުން، ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޒީދުއެވެ. އެގޮތުން ހޯމަ ދުވަހު ހައިކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައި ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި 15 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައެވެ.

ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމެވީ 3 ފަނޑިޔާރުންގެވެސް އިއްތިފާޤުންނެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަ ކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. އެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ޖިންސީ ގޯނާ ލިބުނު ކުޑަކުއްޖާގެ ޅިޔަނެއްގެ މައްޗަށެވެ.

މި މައްސަލަ ދަށު ކޯޓުން ނިންމިއިރު ބުނެފައިވަނީ ކުޑަކުއްޖާ އޭނާގެ ޅިޔަނަށް ނިސްބަތްކޮށް މިފަދަ ޝަކުވާއެއް އުފުލާފައިވަނީ ނުނިޔަތެއް އޮވެގެންކަން ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކުޑަކުއްޖާ އެވާހަކަތައް ދެއްކުމަށް ނުނިޔަތެއް އޮތްކަން ސާބިތުކުރުމަށް ދިފާއުން އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށައަޅާފައިނުވާކަންވެސް ދައުލަތުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ކުުޑަކުއްޖާގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓު ހަދާފައިވަނީ ހާދިޘާ ހިނގާ ދިޔަތާ 9 މަސްފަހުން ކަމަށާއި، ކުޑަކުއްޖާއަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާކަން އެރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ބެލުމުގައި ބޭރު ފުށުން ފެނި ފާހަގަކުރެވޭފަދަ އަނިޔާއެއް އެ ޢަމަލު ހިންގުނު ކުޑަކުއްޖާއަށް ލިބިފައިވުން ލާޒިމު ނޫންކަމަށް ދައުލަތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި 27 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ޝަރީއަތުން ކަނޑައެޅިއެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކުޑަ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް އެކުއްޖާ ބުނާ ބުނުމަކީ ހަދައިގެން ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫންކަން ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ފޯނުން އެ ކުއްޖާއަށް ކޮށްފައިވާ ޗެޓް ލޮގުން ސާބިތުވާކަމަށް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އޭނާގެ ޗެޓްލޮގްތަކަށް ބަލާއިރު، ކުޑަކުއްޖާއާމެދު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުނީ "ފެޑަޕް ވެގެން ކަމަށް" އޭނާ ބުނެފައި އޮވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުންވެސް މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން އޭނާ އާއި ދެކޮޅަށް ޝަފަހީ 6 ހެކިންނާއި ކިތާބީ 4 ހެކިން ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެނގިފައިވާގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ޝަރީއަތް މިހާތަނަށް ވެސް ލަސްކުރީ ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތިން އަތް ބާނައިގެން: ޔާމީން
ހެކިބަސް ނަގާފައި ބަންދުން ދޫކޮށްލާ މީހާގެ ނުފޫޒުން ހެކިން ލައްވައި ޝަރީޢަތަށް ސިޓީ ފޮނުވުން ވަނީ ގިނަވެފައި: ހައިކޯޓު
ޖަލު ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ޝަރުތުތަކާއެކު ގޭބަންދުކުރުމަށް ކުރާ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާކަން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ނެތް: ހައިކޯޓު
ގްރޫމްކޮށްގެން ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލަން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފި
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުން ދޫކޮށްލުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއް ނޫން - ރައީސް
ގާސިމްގެ ގާތިލު އަދުހަމް މަރަން ކުރި ޙުކުމުގެ ސައްޙަކަން ކަނޑައެޅުމަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އިރުފާން ތަޤިއްޔު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް ދައުލަތުން އެދިއްޖެ
އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޔާމީނު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބެލޭނެކަމަށް ނިންމުމުން، ބޭންކުން ހައިކޯޓަށް