ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 14:54
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންތަކެއް
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންތަކެއް
ސަން އޮންލައިން
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުން
ކޮވިޑަށްފަހު ފަތުރުވެރިކަމުގެ އައު ރެކޯޑެއް
 
މިހާރު އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 4،831 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރޭ
 
މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ޖުމްލަ 189،734 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވޭ
 
ސަރުކާރުގެ މިއަހަރުގެ ޓާގެޓަކީ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 1.6 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ ގެނައުން

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލިފަހުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރީންގެ އަދަދު އިތުރުވެ އައު ރެކޯޑެއް ހަދައިފިއެވެ.

ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން އެއް ދުވަސްތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެދުވަހު ޖުމްލަ 7،098 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު 7،668 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. މިއީ ކޮވިޑުގެ ފަހުން އެއް ދުވަސްތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހެވެ.

ފާއިތުވި ޖެނުއަރީ މަހާއި އަޅާ ބަލާއިރު މިމަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ މަހުގެ މިހާތަނާއި އަޅާބަލާއިރު، މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް މިހާރު އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރަނީ ރަޝިޔާއިންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ 16.2 އިންސައްތަ ހިއްސާ ކުރަނީ ރަޝިޔާއިންނެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އަންނަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުންނެވެ. ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ 11.3 އިންސައްތަ ހިއްސާ ކުރަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުންނެވެ. ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާއިންނެވެ. ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ 8.3 އިންސައްތަ ހިއްސާ ކުރަނީ އިންޑިއާއިންނެވެ.

މިހާރު އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 4،831 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރެއެވެ. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އެވްރެޖްކޮށް ނުވަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރެެވެ. މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ޖުމްލަ 189،734 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ 131،764 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި މިމަހުގެ މިހާތަނަށް 57،970 ފަތުރުވެރިއަކު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ މިއަހަރުގެ ޓާގެޓަކީ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 1.6 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ ގެނައުމެވެ. މި އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް